Fakta, 582

Archive for the ‘Fakta’ Category

Fakta, 582

november 19th, 2018 by Tanja Aas

  Skolen skal:

  • gi alle elever like gode muligheter til å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre
  • stimulere lærelyst, nysgjerrighet og evne til å holde ut
  • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i personlig utvikling og i styrking av egen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
  • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene skal gjøre bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid
  • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  • stimulere, bruke og videreutvikle kompetansen til den enkelte læreren
  • medvirke til at lærere og instruktører står fram som tydelige ledere og forbilder for barn og unge
  • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring
  • legge til rett for samarbeid med hjemmet og sikre at foreldre får medansvar i skolen
  • legge til rette for å trekke inn lokalsamfunnet i opplæringa på en meningsfylt måte.

Fakta, 604

januar 12th, 2012 by admin

Historisk utvikling

1739: Den første skoleloven. Obligatoriske fag var kristendom og lesing.

1827: Ny skolelov. Skriving og regning ble obligatorisk.

1936: Enhetsskolen ble innført.

1969: Obligatorisk 9-årig grunnskole.

1997: Obligatorisk 10-årig grunnskole.

Innholdet i skolen

Innholdet i skolen har forandret seg mye i løpet av de 300 årene vi har hatt obligatorisk skolegang her i landet. På 1700-tallet var målet med undervisningen å gi elevene kunnskap om kristendommen. Senere ble opplæring i forskjellige typer praktiske ferdigheter som skriving, regning, matlaging, søm og snekring tatt inn i skolen.

Informasjon

I dag er det ganske lett å finne fram til informasjon. Barn bruker digitale verktøy fra de er små. Det er viktig å lære barna å finne fram til god informasjon og å være kritiske til den informasjonen de finner. Barna skal lære å tenke selvstendig. De skal lære å bruke den informasjonen de finner, til å løse ulike problemstillinger, og de skal lære å samarbeide med andre. I tillegg skal de lære faktakunnskap og grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og rekning.

 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 604

Fakta, 600

januar 12th, 2012 by admin

Voksnes rett til grunnskoleopplæring

Voksne som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Opplæringen er gratis. Kommunen kan gi mer informasjon om dette.

Voksnes rett til videregående opplæring

Voksne som har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, eller ikke har fått godkjent fullført videregående opplæring i hjemlandet, har rett til videregående opplæring. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for dette.

Godkjenning av utdanning fra utlandet

Hvis du har lært et yrke i utlandet og ikke har papirer på dette, kan du få vist hva du kan gjennom yrkesprøving. Yrkesprøving er en metode som vurderer og godkjenner kompetanse på videregående skoles nivå, men du kan godt ha lært yrket uten å ha gått på skole. Se nettsidene til NOKUT for mer informasjon om dette.

 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 600

Fakta, 595

januar 12th, 2012 by admin

Lånekassen

Lånekassen gir stipend og lån til elever og studenter i Norge og til norske studenter som tar utdanning i utlandet.

Lånekassen skal medvirke til

 • å fjerne ulikhet og fremme likestilling slik at alle kan få utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn og økonomisk eller sosial situasjon
 • at utdanningen foregår under tilfredsstillende arbeidsforhold slik at studiearbeidet kan bli effektivt
 • å sikre samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft

Voksne kan også søke stipend og/eller lån til grunnskole og videregående opplæring.

 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 595

Fakta, 591

januar 12th, 2012 by admin

Grunnskolen og videregående skole

Ungdommer er ferdige med grunnskolen når de er rundt 16 år. Det fins ikke mange jobber for personer med kun grunnskolen, og de aller fleste velger derfor å fortsette på videregående skole.

I tillegg til offentlige videregående skoler fins det en del private skoler. På private skoler betaler familien skolepenger. De betaler likevel bare en egenandel, mens staten betaler resten av det skoleplassen egentlig koster.

I de fleste yrker og jobber i samfunnet i dag er det nødvendig med utdanning fra videregående skole eller høyere utdanning. Det er også nødvendig for velferdssamfunnet at flest mulig tar utdanning. På denne måten kan vi opprettholde verdiskapingen og skape nye arbeidsplasser. Uten et høyt utdanningsnivå i befolkningen vil det være vanskelig å beholde velferdssamfunnet og alle velferdsgodene.

Videregående opplæring er gratis.

Elevene låner lærebøker på skolen, men må kjøpe skrivesaker og liknende selv.

 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 591

Fakta, 587

januar 12th, 2012 by admin

Skolemiljø

Skolebarn har rett til et godt skolemiljø, både fysisk og psykososialt. Barna har rett til en skolehverdag der de kan oppleve trivsel og trygghet, og de har rett til et godt og tilpasset læringsmiljø.

Hvis foreldrene mener at barna deres ikke får oppfylt rettighetene sine, kan de klage. Klagen skal sendes til skolen. Hvis foreldrene og skolen ikke blir enige, kan foreldrene klage videre til kommunen. Fylkesmannen er siste klageinstans.


 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 587

Fakta, 578

januar 12th, 2012 by admin

SFO – skolefritidsordning eller AKS – aktivitetsskole

I alle kommuner, unntatt Oslo heter det skolefritidsordning (SFO). I Oslo er navnet på samme tjeneste aktivitetsskole (AKS)

Alle kommuner har et tilbud om (SFO) eller (AKS) for elever fra 1.– 4. klasse.

SFO/AKS er et frivillig tilbud til familier som trenger hjelp til å passe på barna før og etter vanlig skoletid, for eksempel fordi foreldrene er på jobb.
Det er ikke et pedagogisk tilbud, men ofte kan barna få hjelp med leksene her.

Det er ikke gratis å ha barn i SFO/AKS. Foreldrene betaler en egenandel hver måned, mens resten av det plassen egentlig koster, blir betalt av det offentlige. Egenandelen varierer fra kommune til kommune. I noen kommuner kan familier med lave inntekter søke om redusert betaling, mens andre kommuner har samme pris for alle, uansett inntekt. Noen kommuner gir rabatt hvis man har flere barn i samme ordning, andre ikke.

Disiplin

Lærerne har ikke lov til å bruke noen former for vold mot elevene. Disiplin i skolen skal foregå på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd. Lærerne skal vise elevene respekt, og elevene skal vise læreren respekt.

 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 578

Fakta, 574

januar 12th, 2012 by admin

Barnehagen

Barnehagen er ikke obligatorisk, men nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. Over 90 prosent av alle barn mellom 1 og 5 år går i barnehage.

Barnehagene må følge det som står i barnehageloven. De ansatte må derfor følge loven når de planlegger aktivitetene i barnehagen.

Det er ikke gratis å ha barn i barnehage. Foreldrene betaler en egenandel hver måned, mens resten av det plassen koster, blir dekket av det offentlige.

 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 574

Fakta, 570

januar 12th, 2012 by admin

Opplæringsplikt

 • I Norge er det opplæringsplikt for barn og unge. Det betyr at alle barn som bor i Norge, har rett til ti års opplæring på grunnskolenivå.
 • Barn starter på skolen det året de fyller seks år.
 • All ungdom og mange voksne har rett til videregående opplæring.
 • Offentlige høyskoler og universitet er gratis.
 • Barnehage er ikke obligatorisk, men de fleste barn går i barnehagen fra de er ett‒to år gamle.
 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 570

Fakta, 565

januar 12th, 2012 by admin

Svart arbeid er ulovlig

Å arbeide svart betyr å jobbe uten kontrakt og uten å betale skatt. Arbeidsgiveren betaler heller ikke arbeidsgiveravgift eller trygdeavgift for arbeidstakeren.

 • Posted in Fakta
 • Comments Off on Fakta, 565