image description

ካብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝር ቋንቋ ምረጽ።. ጽቡቕ ዕድል!

እንኳዕ ናብ SAMFUNNSKUNNSKAP.NO ብደሓን መጻኹም

ኣብዘን ገጻት እዚአን መደብ ትምህርቲ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንዓበይቲ ወጻእተኛታት ክትፈልጥ ኢኻ። ኣብዚ ኣገዳሲ ዝዀነ ፍልጠት ብዛዕባ ኖርወይን ብዛዕባ መሰላትካን ዕድላትካን ግዴታትካን ኣብ ኖርወይ ሕብረተሰብ ክትፈልጥ ኢኻ።