(Norsk / Bokmål ) Fakta, 513

(Norsk / Bokmål ) Fakta, 513

januar 10th, 2012 by admin

سهمیه شخصی

  • دولت بیشتر مصارف مراجعە بە داکتر را میپردازد. مریض باید سهمیه شخصی بپردازد، و سپس دولت هزینە باقیماندە را پرداخت می کند.
  • برعلاوە سهمیه شخصی، مریض هزینه بنداج، پیچکاری، دوا، معاینات لابراتوری و امثال این ها را می پردازد.
  • اطفال زیر ۱۶ سال سهمیه شخصی پرداخت نمیکنند. کنترول و معاینات دوره حاملگی نیز رایگان می باشد.
  • قیمت سهمیه شخصی هنگام مراجعە بە داکتر ثابت معمولا ۳۰۰ـ۱۵۰ کرون می باشد .

کارت معافیت از پرداخت سهمیه شخصی یا فری کارت

زمانیکە شما مقدار معینی از سهمیه شخصی را در طول یکسال پرداخت نمودید، حق دریافت کارت معافیت از پرداخت سهمیه شخصی یا فری کارت را دارید. زمانیکه شما مبلغ تعیین شده برای سهمیه شخصی را بطور کامل پرداختید، میتوانید این کارت معافیت را از اداره مالی صحت عامه ( هِلفو) به صورت اتوماتیک ذریعه پُست دریافت کنید. این کارت را هنگام مراجعە بە داکتر و هنگام خرید دوا های کە توسط نسخە آبی تجویز شده اند نشان دهید. بعد از این در بقیه طول سال از پرداخت سهمیه شخصی معاف میباشید.

شما میتوانید در ویب سایت زیرمعلومات بیشتر دریافت کنید:helsenorge.no

Comments are closed.