Til læreren

Utdanning og kompetanse

Veiledning til film 5: Utdanning og kompetanse

Skole, utdanning og kvalifisering

Her finner du en bakgrunnsartikkel om skole, utdanning og kvalifisering i Norge: Skole, utdanning og kvalifisering

Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Samfunnskunnskapskonferansen 2012 snakket daværende direktør i Kompetanse Norge, Jan Ellertsen om oppbygningen av og muligheter i det norske utdanningssystemet og om arbeidslivets behov for kompetanse. Foredraget kan du se her: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Godkjenning av høyere utdanning

Se NOKUT for informasjon om godkjenning av høyere utdanning.

Oppgavene til “Utdanning og kompetanse”

Barnehagen er et pedagogisk tilbud

Barnehage og skole
Hvor viktig er barnehagen for barnets muligheter til å klare seg godt på skolen?

Sosial utvikling
Hvor viktig mener du det er for barnets sosiale utvikling at det går i barnehagen?

Språkutvikling
Hvor viktig synes du det er for barnets språkutvikling at det går i barnehagen?

Egenandelen
Diskuter grunner til at ulike kommuner kan ha forskjellige regler for betaling for barnehageplass.

Finansiering
Hvorfor finansierer velferdssamfunnet så mye av det en barnehageplass egentlig koster?

Barnehage – hva er riktig?

Barnehage er obligatorisk for alle barn.

Under halvparten av alle barn går i barnehage.

Nesten 9 av 10 barn mellom 1 og 5 år går i barnehage.

Foreldrene betaler alt det koster å ha barn i barnehagen.

Det er kommunen som betaler mye av utgiftene til barnehager.

Stortinget bestemmer et maksbeløp for mye foreldre skal betale for en barnehageplass

Grunnskole
Karakterer

Elevene på barnetrinnet får ikke karakterer.
Hva synes du om dette?

Klassetrinn

Elevene i grunnskolen flyttes opp til neste klassetrinn uavhengig av resultater og karakterer.
Hva synes du om dette?
Er det samme system i hjemlandet ditt?

Målene for grunnskolen

Diskuter målene for grunnskolen.

Obligatorisk skolegang

Diskuter konsekvensene av at barn og unge i Norge har både rett og plikt til å gå på skole.

Skolens verdigrunnlag
Samiras datter

Samira har en datter som går i 9. klasse på skolen. Datteren har hatt prøve i samfunnskunnskap. Før prøven pugget datteren mange fakta om det politiske systemet i Norge. Men på prøven skulle hun ikke svare på spørsmål, men skrive sine egne meninger om systemet.
Samira synes dette er rart. Skal datteren kanskje si imot det som læreren har sagt i klasserommet? Hvorfor kan ikke bare læreren fortelle hvordan tingene skal være?

Diskuter denne situasjonen.
Hva forteller historien om den norske skolen?

Samarbeid med hjemmet
Foreldre og skolen

Hva kan foreldrene gjøre for at skolen skal være et godt sted å være for egne barn og alle barn?

Foreldre og barn

På hvilken måte kan foreldre hjelpe barna sine med skolearbeidet?

Mustaf går i 6. klasse. Han kom til Norge for kort tid siden, og han snakker veldig lite norsk. En dag i uka kommer det en tospråklig lærer og hjelper ham. Noen timer får han også ekstra norskopplæring.

Hvorfor bruker samfunnet ressurser på at Mustaf skal få ekstra hjelp?

Videregående opplæring
En del ungdommer slutter på videregående skole før de er ferdige. Hva kan det komme av?

Videregående opplæring
Er videregående skole obligatorisk?

Tar de fleste ungdommene videregående skole?

Må elevene i videregående skole kjøpe skolebøkene?

Høyere utdanning
Lånekassen

Diskuter hvilken rolle Lånekassen spiller for mulighetene til å ta utdanning.

Forskjeller på kvinner og menn

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning.
Diskuter mulige grunner til dette.

Utdanning er viktig

Diskuter hvorfor utdanning er viktig for at velferdssamfunnet skal kunne fungere.

Voksne og utdanning
Voksenopplæring

Diskuter grunner til at det offentlige velger å bruke penger på voksenopplæring.

Din utdanning

Har du utdanning fra hjemlandet ditt? Hva slags?

Hvilken utdanning ville du ta om du fikk sjansen?

Historisk utvikling

Grunnskolen

Grunnskolen er obligatorisk og gratis.

Diskuter hvilken betydning dette har for hvert enkelt barn, for hver enkelt familie og for samfunnet.

Finansiering

Det er det offentlige som betaler utgiftene til skolene.

Obligatorisk skole
Når ble det innført obligatorisk skolegang for alle barn i Norge?

1500-tallet
1700-tallet
1900-tallet

Hvor mange år er det obligatorisk å delta i opplæring i dag?

7
10
13