Til læreren

Utdanning og kompetanse

Veiledning til film 5: Utdanning og kompetanse

OBS Filmene er midlertidig utilgjengelige.

Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Samfunnskunnskapskonferansen 2012 snakket daværende direktør i Kompetanse Norge, Jan Ellertsen om oppbygningen av og muligheter i det norske utdanningssystemet og om arbeidslivets behov for kompetanse. Foredraget kan du se her: Utdanning, kompetanse og arbeidsliv

Godkjenning av høyere utdanning

Se NOKUT for informasjon om godkjenning av høyere utdanning.

Oppgavene til “Utdanning og kompetanse”

Barnehagen er et pedagogisk tilbud
Barnehage og skole
Hvor viktig er barnehagen for barnets muligheter til å klare seg godt på skolen?

Sosial utvikling
Hvor viktig mener du det er for barnets sosiale utvikling at det går i barnehagen?

Språkutvikling
Hvor viktig synes du det er for barnets språkutvikling at det går i barnehagen?

Egenandelen
Diskuter grunner til at ulike kommuner kan ha forskjellige regler for betaling for barnehageplass.

Finansiering
Hvorfor finansierer velferdssamfunnet så mye av det en barnehageplass egentlig koster?

Barnehage – hva er riktig?

Barnehage er obligatorisk for alle barn.

Under halvparten av alle barn går i barnehage.

Nesten 9 av 10 barn mellom 1 og 5 år går i barnehage.

Foreldrene betaler alt det koster å ha barn i barnehagen.

Det er kommunen som betaler mye av utgiftene til barnehager.

Stortinget bestemmer et maksbeløp for mye foreldre skal betale for en barnehageplass

Grunnskole
Karakterer
Elevene på barnetrinnet får ikke karakterer.
Hva synes du om dette?

Klassetrinn
Elevene i grunnskolen flyttes opp til neste klassetrinn uavhengig av resultater og karakterer.
Hva synes du om dette?
Er det samme system i hjemlandet ditt?

Målene for grunnskolen
Diskuter målene for grunnskolen.

Obligatorisk skolegang
Diskuter konsekvensene av at barn og unge i Norge har både rett og plikt til å gå på skole.

Skolens verdigrunnlag
Samiras datter
Samira har en datter som går i 9. klasse på skolen. Datteren har hatt prøve i samfunnskunnskap. Før prøven pugget datteren mange fakta om det politiske systemet i Norge. Men på prøven skulle hun ikke svare på spørsmål, men skrive sine egne meninger om systemet.
Samira synes dette er rart. Skal datteren kanskje si imot det som læreren har sagt i klasserommet? Hvorfor kan ikke bare læreren fortelle hvordan tingene skal være?

Diskuter denne situasjonen.
Hva forteller historien om den norske skolen?

Samarbeid med hjemmet
Foreldre og skolen
Hva kan foreldrene gjøre for at skolen skal være et godt sted å være for egne barn og alle barn?

På hvilken måte kan foreldre hjelpe barna sine med skolearbeidet?

Mustaf går i 6. klasse
Mustaf går i 6. klasse. Han kom til Norge for kort tid siden, og han snakker veldig lite norsk. En dag i uka kommer det en tospråklig lærer og hjelper ham. Noen timer får han også ekstra norskopplæring.
Hvorfor bruker samfunnet ressurser på at Mustaf skal få ekstra hjelp?

Videregående opplæring
En del ungdommer slutter på videregående skole før de er ferdige. Hva kan det komme av?

Er videregående skole obligatorisk?

Tar de fleste ungdommene videregående skole?

Må elevene i videregående skole kjøpe skolebøkene?

Høyere utdanning
Lånekassen
Diskuter hvilken rolle Lånekassen spiller for mulighetene til å ta utdanning.

Forskjeller på kvinner og menn
Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning.
Diskuter mulige grunner til dette.

Utdanning er viktig
Diskuter hvorfor utdanning er viktig for at velferdssamfunnet skal kunne fungere.

Voksne og utdanning
Voksenopplæring
Diskuter grunner til at det offentlige velger å bruke penger på voksenopplæring.

Din utdanning
Har du utdanning fra hjemlandet ditt? Hva slags?
Hvilken utdanning ville du ta om du fikk sjansen?

Historisk utvikling

Grunnskolen
Grunnskolen er obligatorisk og gratis.
Diskuter hvilken betydning dette har for hvert enkelt barn, for hver enkelt familie og for samfunnet.

Finansiering
Det er det offentlige som betaler utgiftene til skolene.

Obligatorisk skole
Når ble det innført obligatorisk skolegang for alle barn i Norge?
1500-tallet
1700-tallet
1900-tallet

Hvor mange år er det obligatorisk å delta i opplæring i dag?
7
10
13