Til læreren

Demokrati og velferdssamfunn

Lærerveiledning til film 7: Demokrati og velferdssamfunn

OBS Filmene er midlertidig utilgjengelige.

Det norske samfunnet, en beskrivelse

Samfunnskunnskapskonferansen 2012 holdt professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, Halvard Vike et foredrag om særegne trekk ved det norske samfunnet, og om den norske/nordiske velferdsmodellen. Foredraget kan du se her: Det norske samfunnet, en beskrivelse

Dette er Norge 2016

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utgitt heftet “Dette er Norge 2016 – Hva tallene forteller”. Her finner du statistikk om en rekke områder av det norske samfunnet på en brukervennlig måte: Dette er Norge 2016

Hva er et velferdssamfunn?

Statsminister Erna Solberg (Høyre) svarer i dette intervjuet på hva et velferdssamfunn er. Intervjuet er fra desember 2011, da Solberg var da stortingsrepresentant. Intervjueren er TV2-reporter Nils Gunnar Lie: Intervju med Erna Solberg

Stortinget

Stortinget har egne sider som kan brukes i undervisning og under her har de eget område for voksne innvandrere. Her finner man info om hva Stortinget gjør, hvem som er en del av Stortinget idag, og hvordan en som enkeltperson kan være med å påvirke samfunnet. Alt dette finnes her: Info om Stortinget

Tre tips til undervisningsopplegg i 50 timer samfunnskunnskap

«Demokrati og velferdssamfunn», er et av syv emner i pensum for 50 timer samfunnskunnskap-kurset for innvandrere omfattet av introduksjonsloven. I denne artikkelen deler kurslærer Mauricio Sánchez noen av sine erfaringer fra klasserommet og beskriver tre undervisningsopplegg som fremmer variasjon og differensiering på samfunnskunnskapskurset. Målet er å bidra til mer praktisk og variert undervisning.

Tre tips til Undervisningstopplegg i 50 timer samfunnskunnskap

Oppgavene til “Demokrati og velferdssamfunn”

Rettigheter og friheter i demokratiet
Hvordan kan jeg påvirke?
Hva kan du gjøre for å påvirke samfunnet?
Tror du det er lettere å påvirke lokale saker enn nasjonale saker?
Hvorfor? / Hvorfor ikke?

Staten, fylkeskommunene og kommunene
Statens og kommunens oppgaver
Diskuter statens og kommunenes oppgaver i et velferdssamfunn.

Velferdssamfunn
Diskuter dette: Hva kan være grunnene til at Norge er et velferdssamfunn?

Oljas betydning
Diskuter oljas betydning for det norske velferdssamfunnet.

Flest mulig i arbeid
Diskuter denne påstanden: Nøkkelen til velferdssamfunnet er at flest mulig er i arbeid.

Paul og Aneli er gift og har ett barn
Paul og Aneli er gift og har ett barn. I hjemlandet deres er det vanskelige tider, og de har nettopp kommet til Norge som flyktninger. I dag går begge to på norskkurs, og de mottar introduksjonsstøtte. Datteren deres går i barnehagen mens de er på norskkurs.

Hvilke fordeler har Paul og Aneli av å bo i et velferdssamfunn?

Velferdssamfunnet
I Norge er det private organisasjoner som har hovedansvaret for velferden.
Inntekter fra olje- og gassproduksjon finansierer all velferden i Norge.
Velferdssamfunnet i Norge blir hovedsakelig finansiert av at innbyggerne betaler skatter og avgifter.

Velferdssamfunnets hovedoppgaver
Maria jobber som lærer
Maria jobber som lærer. Hun bor alene og har grei økonomi. En dag føler hun seg ikke bra, og hun går til legen. Hun får vite at hun har fått kreft. Hun trenger en operasjon og en lang behandling på sykehus.
Diskuter hvordan Marias situasjon og muligheter vil være avhengig av hvilket land hun bor i.

Hvordan ville hennes situasjon vært i ditt hjemland?

Familien Li
Familien Li består av mor, far og to nesten voksne barn. Både mor og far har høy utdanning og er i full jobb. Familien har derfor god økonomi. Datteren går på videregående skole, og sønnen har flyttet til en annen by for å studere på universitetet.
Diskuter hvordan familiens og det enkelte familiemedlemmets økonomi, liv og muligheter vil være avhengig av hvilket land de bor i. Hvordan ville denne familiens situasjon vært i ditt hjemland?

Velferdsgoder
Rettigheter
Finn eksempler på situasjoner i livet der vi trenger å benytte oss av rettighetene i velferdssamfunnet.
Diskuter hvilke velferdsgoder de fleste innbyggerne i Norge nyter godt av én eller flere ganger i livet.
Hvilke velferdsgoder er det bare noen få i samfunnet som får behov for?

Velferdsgodene er universelle
Diskuter hva det betyr at velferdsgodene er universelle.
Hvilke konsekvenser får det at velferdsgodene i Norge er universelle?

Harris jobber på fabrikk
Harris er en mann på 60 år. Da han var 30 år, flyttet han til Norge for å jobbe. Han arbeidet i mange år på en fabrikk.
En dag skjedde det en ulykke på arbeidsplassen hans, og Harris ble hardt skadet. Han trengte både operasjoner, et langt sykehusopphold og mye trening i tida etterpå. I dag er han uføretrygdet.
Hvilke tjenester har Harris hatt bruk for?

Universelle velferdsgoder
Hva er riktig om universelle velferdsgoder?
At alle innbyggere som betaler skatt har rett til å nyte godt av dem.
At alle norske statsborgere har rett til å nyte godt av dem.
At alle innbyggerne har rett til å nyte godt av dem.
At velferdsgodene er universelle betyr at de er gratis.

Nav
Hva vet du om Nav?

Vilje til å betale
Mitt bidrag
Hvordan kan hver enkelt av oss bidra til fellesskapet og velferdssamfunnet?
Diskuter hvorfor de fleste i befolkningen er positive til å betale for velferdsstaten.

Økonomi
Konsekvenser av misbruk
Hvilke konsekvenser kan misbruk av de økonomiske rettighetene få for den enkelte og samfunnet?

Inntekter og utgifter
Diskuter denne påstanden: Hvis utgiftene i velferdssystemet blir større enn inntektene, må det gå galt til slutt.

Du bor i Skogsmo kommune
Du og familien din bor i Skogsmo kommune. Økonomien i kommunen er dårlig. Utgiftene er større enn inntektene.
Diskuter hvilke konsekvenser den økonomiske situasjonen kan få for deg og familien din.

Her er eksempler på hva som kan skje:

større klasser/grupper i norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen

mindre bruk av vikarer i grunnskolen og i norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen

færre kommunale arbeidsplasser

flere praksisplasser

minimumssatser for sosialstøtte

færre saksbehandlere i Nav – vanskeligere å få avtaler

dyrere barnehageplasser

dyrere skolefritidsordning/aktivitetsskole

Økonomi – hva er riktig?

Bedrifter betaler ikke skatt til kommunen.

Trygdeutbetalinger er skattefrie.

Mesteparten av velferdssamfunnet i Norge er finansiert av inntektene fra olje og gass.

Skatteinntekter er viktige for å finansiere velferdssamfunnet.

Det er staten og ikke kommunene som har ansvaret for driften av de fleste velferdsgodene.

Staten overfører penger til kommunene.

Foreldrene betaler alt det en barnehageplass koster.

Mesteparten av kommunens penger går til administrasjon.

Mesteparten av kommunens penger går til undervisning, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester

Rettigheter og plikter
Diskuter utsagnet: Yt etter evne, få etter behov.

Maria og Thomas sine rettigheter
Maria og Thomas er gift og har to små barn. Det eldste barnet går i andre klasse, og det yngste barnet går i barnehagen. Maria jobber som barnehageassistent, og Thomas har jobbet på et bilverksted. Nå har eieren av bilverkstedet bestemt seg for å stenge fordi han har for få kunder. Thomas har derfor blitt arbeidsledig.

Diskuter hvilke rettigheter og plikter denne familien har i det norske velferdssamfunnet og i hjemlandet ditt.

Thomas har blitt arbeidsledig og mottar dagpenger fra Nav
Thomas har blitt arbeidsledig og mottar dagpenger fra Nav.
Han har mye fritid. Han har mange venner som har gamle biler.
Thomas er utdannet bilmekaniker, og de spør om han kan hjelpe dem.
For hver bil Thomas reparerer, får han litt penger fra vennene sine.

Hva synes du om det Thomas gjør? Misbruker han velferdsgodene? Hva bør Thomas gjøre i en slik situasjon?

Maria og Thomas er i en vanskelig situasjon. De krangler mer og mer, og til slutt bestemmer de seg for å ta ut separasjon og flytte fra hverandre.

Hvilke rettigheter og plikter i velferdssamfunnet vil ha betydning for deres nåværende livssituasjon?

Hvordan ville dette vært i hjemlandet ditt?

Etter en tid blir Maria og Thomas venner igjen, og de bestemmer seg for å prøve å bo sammen en gang til.

Hvilke plikter har de nå overfor velferdssamfunnet?

På hvilke måter kan ordningene i velferdssamfunnet misbrukes?

Hva ville du gjort hvis du oppdaget at en nabo eller venn misbrukte systemet?

Er følgende en rettighet eller plikt?

Gratis skolegang for alle barn

Behandling på sykehus

Betale skatt

Dagpenger ved arbeidsledighet

Betale avgifter

Sørge for at barna går på skolen

Introduksjonsstønad

Gi riktig informasjon om inntekt og livssituasjon

Barnetrygd
Historisk utvikling
Diskuter den historiske utviklingen av det norske velferdssamfunnet.
Hvilke forskjeller er det på velferdssamfunnet i Norge i dag og for 100 år siden?

Bred politisk enighet
Diskuter betydningen av at det har vært bred politisk enighet om at det offentlige har ansvar for å sikre velferden.

Historisk utvikling
Velferdssamfunnet i Norge er 200 år gammelt.
Det norske velferdssystemet gjelder for både fattige og rike.
For 100 år fantes det et system i Norge som vi kan kalle sosialhjelpsstaten.
Også for 100 år siden kunne alle i samfunnet nyte godt av velferdsgodene.
Det velferdsgodet som har lengst tradisjoner er gratis grunnskoleopplæring.
De fleste velferdsgodene ble bygget opp før 2. verdenskrig.