مهاجر جدید در ناروی

مهاجر جدید در ناروی

مهاجرین که میخواهند در ناروی مسکن گزین شوند، نیاز به داشتن دلیل قانونی برای دریافت اجازه اقامت استند. داشتن اجازه اقامت باعث داشتن حقوق و مکلفیات های گوناگون میشود. همه موظف اند تا درمورد حقوق و مکلفیتهای که دارند خود را آگاه سازند. همه افرادیکه در ناروی زندگی میکنند باید خود را با قوانین و مقررات کشور آشنا سازند. زمانیکه دولت از یک فرد اطلاعات میپرسد آن شخص مکلف است تا اطلاعات دقیق را به دولت ارائه کند.

واقعیت ها

تمام کسانی کە در ناروی زندگی می کنند دارای حقوق و مکلفیت های بسیاری می باشند

این بطور مثال بە معنی این است کە همە اطفال حق رفتن بە مکتب و حق معالجه در شفاخانه را دارند. تمام اشخاص شاغل مکلف بە پرداخت مالیات می باشند. هنگامی کە ما هر سال اظهارنامە مالیاتی را تحویل می دهیم مکلف بە ارائە معلومات درست می باشیم.

سیستم های مبنی بر اعتماد

مقامات باور دارند که تمام باشندگان معلومات دقیق را فرآهم نموده قانون را پیروی می نمایند. تمام سیستم ناروی بر اساس این امر ساخته شده است. در حالیکه سیستم ها نظارت وجود دارد، بررسی های ساحه نیز انجام می شود. آنانیکه با سیستم تقلب می کنند باید توقع مجازات را داشته باشند شروع از جریمه و زندانی شدن الی خدمات اجتماعی و سایر اقدامات.