مهاجر جدید در ناروی

مهاجر جدید در ناروی

اتباع خارجی که مایل به گرفتن اقامت در ناروی می باشند باید دلیل حقوقی داشته تا اجازه اقامت به دست آورند. هر نوع اجازه اقامت، حقوق و تعهدات خاصی را با خود می آورد. هر کس باید مطمئن شود که به قوانینی که برایش وضع گردیده پایبند می باشد. هر شخصی که در ناروی زندگی می کند موظف به آموختن و رعایت قوانین و مقررات کشور می باشد. یکی دیگر از تعهدات دادن معلومات درست به مقامات هنگامی که آن را درخواست می کنند می باشد.

واقعیت ها

تمام افراد که در ناروی زندگی می کنند دارای حقوق و مسئولیت های مختلف می باشند.

این امر شامل حقوق اطفال جهت رفتن به مکتب و حق باشندگان به تداوی در شفاخانه می باشد. تمام افراد دارای وظیفه مکلف هستند تا مالیات بپردازند. و زمانیکه ما فورم مالیات برعواید خود را تقدیم می کنیم برای ما لازم است تا معلومات دقیق را ارایه نمائیم. معلومات بیشتر در مورد حقوق و مکلفیت های باشندگان ناروی می تواند در بخش های مختلف این صفحه انترنتی دریافت شود.

سیستم های مبنی بر اعتماد

مقامات باور دارند که تمام باشندگان معلومات دقیق را فرآهم نموده قانون را پیروی می نمایند. تمام سیستم ناروی بر اساس این امر ساخته شده است. در حالیکه سیستم ها نظارت وجود دارد، بررسی های ساحه نیز انجام می شود. آنانیکه با سیستم تقلب می کنند باید توقع مجازات را داشته باشند شروع از جریمه و زندانی شدن الی خدمات اجتماعی و سایر اقدامات.