مهاجر تازە وارد بە نروژ

مهاجر تازە وارد بە نروژ

حقوق، وظایف و فرصتهای ویژە مهاجرین تازە وارد اتباع خارجی که مایل به اقامت در نروژ می باشند، باید زمینه قانونی جهت به دست آوردن اجازه اقامت را داشتە باشند. نوع اجازە اقامت دربرگیرندە حقوق و وظایف خاص بە خود می باشد. همه باید خود را با مقرراتی که شامل حال آنها می شود آشنا سازند. کلیە کسانی که در نروژ ندگی می کنند موظف می باشند کە خود را با قوانین و مقررات این کشور آشنا سازند. افراد همچنین موظف بە ارائە اطلاعات درست بە مقامات رسمی بە هنگام درخواست آنها می باشند.

آمار

تمام کسانی کە در نروژ زندگی می کنند دارای حقوق و وظائف بسیاری می باشند.

این برای نمونە بە این معنی است کە همە کودکان حق رفتن بە مدرسە را دارند و کە همە حق علاج در بیمارستان را دارند. تمام افراد شاغل موظف بە پرداخت مالیات می باشند. هنگامی کە ما هر سال اظهارنامە مالیاتی تحویل می دهیم موظف بە ارائە اطلاعات صحیح می باشیم. شما می توانید در بخش های مختلف این سایت اطلاعت بیشتری در مورد مواردی کە شامل همە ساکنین نروژ می باشند بخوانید.

این سیستم بر مبنی اعتماد پایە گذاری شدە است

مسئولین بە شهروندان اعتماد می کنند کە اطلاعات درست را در اختیار آنها گذاشتە و از قوانین پیروی نمایند. کل سیستم نروژی بر اساس این اصل پایە گذاری شدە است. هر چند کە سیستم هایی برای کنترل وجود دارد، ولی اینها بیشتر بە شکل جزئی می باشند. کسانی کە از این سیستم سوء استفادە نمایند با مجازات های مختلف مواجه خواهند شد. این مجازات ها می توانند جریمە نقدی، مجازات زندان، خدمات اجتماعی و مجازات های مشابه باشند.