ေနာ္ေဝေရာက္ ႏိုင္ငံျခားသားလူသစ္မ်ား

ေနာ္ေဝေရာက္ ႏိုင္ငံျခားသားလူသစ္မ်ား

နာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ယာယီေနထိုင္ခြင့္(Stay permit) ရ႐ွိႏိုင္ရန္ ဥပေဒေဘာင္ဝင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ႐ွိရမည္။ မိမိရ႐ွိထားေသာေနထိုင္ခြင့္အမ်ဳိးအစားက သက္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ားအမ်ဳိးအစားကို ရ႐ွိေစသည္။ လူတိုင္း မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူတိုင္း ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ တာဝန္႐ွိသည္။ ဌာနဆိုင္ရာကေတာင္းဆိုလာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးရန္ ဝတၱရား႐ွိသည္။

အခ်က္အလက္

ေနာ္ေဝတြင္ ေနထိုင္သူအားလံုးတြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား အမ်ားအျပား႐ွိၾကသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ – ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းေနပိုင္ခြင့္႐ွိသည္၊ လူတိုင္း ေဆး႐ံုတက္ ကုသခံပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။ အလုပ္လုပ္သူအားလံုး အခြန္ေဆာင္ရမည့္ ဝတၱရား႐ွိသည္။ ေနာက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြေၾကျငာလႊာတင္သြင္းတိုင္း အခ်က္အလက္ အမွတ္မ်ားကိုသာ တင္ျပရမည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူတိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သက္ဆိုင္ရာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

စနစ္ကို ယံုၾကည္မႈေပၚအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည္

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္သူတိုင္း မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေပးၿပီး ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ ထိုမူသေဘာကိုအေျခခံကာ ေနာ္ေဝ၏စနစ္ကိုတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးစိစစ္ေသာ စနစ္မ်ား႐ွိေသာ္လည္း က်ဖမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ဳိးကိုသာ လုပ္သည္။ စစ္ေဆးေတြ႔႐ွိရေသာ စနစ္အေပၚ လိမ္လည္သူမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရၾကသည္။ ေငြဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွင့္ လုပ္အားျဖင့္ေပးဆပ္ရေသာဒဏ္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။