Ny innvandrar i Noreg

Ny innvandrar i Noreg

Utlendingar som ønskjer å busetje seg i Noreg, treng eit lovleg opphaldsgrunnlag for å få opphaldsløyve. Den typen opphaldsløyve ein har, utløyser ulike rettar og plikter. Alle må sjølv setje seg inn i kva for reglar som gjeld for dei. Alle som bur i Noreg, har plikt til å setje seg inn i landets lover og reglar. Ein har også plikt til å gje korrekt informasjon når det offentlege ber om det.

Fakta

Alle som bur i Noreg, har mange rettar og plikter

Dette tyder til dømes at alle barn har rett til å gå på skulen, og at alle har rett til behandling på sjukehus. Alle som arbeider, har plikt til å betale skatt. Og når vi leverer inn skattemelding kvart år, har vi plikt til å gje korrekt informasjon.

Systemet byggjer på tillit

Styresmaktene lit på at innbyggjarane gjev riktige opplysningar og følgjer lova. Heile det norske systemet er bygd på dette prinsippet. Sjølv om det finst kontrollsystem, blir det ofte berre teke stikkprøver. Personar som blir tekne i å lure systemet, vil møte ulike straffereaksjonar. Dette kan vere bøter, fengselsstraff, samfunnsteneste o.l.