په ناروې کې نوی کډوال (مهاجر)

په ناروې کې نوی کډوال (مهاجر)

حقونه، دندې (مکلفیتونه) او امکانات، په ځانګړې توګه د نویو راغلیو کډوالو (مهاجرینو) لپاره

Fakta

په ناروې کې ټول مېشت وګړي ګڼ شمېر حقونه او دندې لري.

د بېلګې په توګه، د دې مانا دا ده، چې ټول ماشومان ښوونځي ته د تلو حق لري او هر څوک حق لري چې په روغتون کې یې درملنه وشي؛ هر څوک چې کار کوي دنده لري چې مالیه ورکړي؛ او کله چې مونږ هر کال د کلني حساب فورمې سپارو، دنده لرو چې سم معلومات په کې ورکړو. تاسو کولای شئ په دې انترنت پاڼه کې د ټولو وګړو د حقونو او دندو په هکله لا زیات معلومات ولولئ.

سیستم په باور ولاړ دی

چارواکي باور لري چې وګړي سم معلومات ورکوي او قانون ته اطاعت کوي. ناروېژي سیستم پر دغه اصل ولاړ دی. که څه هم د کنترول سیستمونه شتون لري، خو دېرې وخت یوازې ځیني شیان د نموني په توګه کنترولېږي. هغه کسان چې له سیستم سره په ټګۍ کې ونیول شي، له بېلابېلو جزاګانو سره مخامخ کېږي. دا جزاګانې کېدای شي جریمې، بند، ټولنې ته خدمت او داسې نورې وي.