ሓደስቲ ወጻእተኛታት ኣብ ኖርወይ

ሓደስቲ ወጻእተኛታት ኣብ ኖርወይ

ኣብ ኖርወይ ክነብሩ ዝደልዩ ወጻእተኛታት ሕጋዊ ዝኾነ መንበሪ ፍቓድ የድልዮም። ከምዚዓይነት ፍቓድ መንበሪ ዘለዎ ከምኡውን ዝተፈላለየ መሰላትን ግዴታትን ኣለዎ። ኩሎም ከኣ ኣየናይ ሕጊ ንዕዖም ከም ዝምልከት ክፈልጡ ኣለዎም። ኩሎም ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ናይቲ ሃገር ሕግን ስርዓትን ንክኽተሉ ወይ ከኽብሩ ግዴታ ኣለዎም። መንግስቲ ክሓተካ ከሎ ከኣ ቅኑዕን ሓቂን ዝኾነ ሓበሬታ ንክትህብ ግዴታ ኣሎካ።

ጭብጢ

ኩሎም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ብዙሕ መሰላትን ግዴታትን ኣለዎም።

እዚ ንኣብነት፣ ኩሎም ቆልዑ ንቤት ትምህርቲ ክኸዱ መሰል ኣለዎም᎓ ከምኡ’ውን ኩሉ ሰብ ኣብ ሆስፒታል ንክሕከም መሰል ኣለዎ። ኩሉ ዝሰርሕ ዘበለ ንኣብነት ቀረጽ ንክኸፍል ግዴታ ኣለዎ፡ ከምኡ’ውን ነፍሲ ወከፍ ዓመት ሰልኣንዪቨልሰ (ዓመታዊ ኣታዊን ቀረጽን ዝገልጽ ጸብጻብ) ከነረክብ ከሎና፣ ቅኑዕ ሓበሬታ ንክንህብ ግዴታ ኣሎና። ብተወሳኺ ብዛዕባ ተቐማጦ ኖርወይ ዝምልከት ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ሲስተም ብእምነት ዝተመስረተ ኣዩ።

ዋላ’ኳ ተቈጻጻሪ ሲስተም እንተሃለወ፡ ሓሊፉ ሓሊፉ ጥራይ እዩ ዚቈጻጸር። እቶም ተቐማጦ ቅኑዕ ሓበሬታ ከም ዚህቡን ነቲ ዝተወሰነ ሕግጋትውን ከምዘተግብርዎን እቲ መንግስቲ ይኣምኖም እዩ። እቲ ኹሉ ሲስተም በዚ መትከል ዝተመስረተ እዩ። ነዚ ሲስተም ከታልል ዝተረኽበ ሰብ’ውን ዝተፈላለየ መቕጻዕቲ ይረክብ። እዚ ከኣ ብገንዘብ ፡ ብማእሰርት ብኣገልግሎት ሕብረተሰብን ይቕጻዕ። .