مهاجر جدید در ناروی

مبناهای مختلف برای اقامت

 

چندین نوع اجازه اقامت برای خارجی ها در ناروی موجود است.مهمترین این ها قرار زیر است:

 • حق اقامت برای اتباع کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه اقتصادی اروپا و کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا.
  ک شهروند اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه اقتصادی اروپا و کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا نیاز به درخواست اجازه اقامت ندارد، اما به جای این خود را باید ثبت و راجستر کند. این کار را میتوان آنلاین از طریق انترنت انجام داد. بعداً شخص باید در اداره پولیس حضور یابد.
 • اجازه اقامت به عنوان پناهنده به دلایل بشردوستانه و یا با توجه به داشتن نسبت و وابستگی به ناروی(بر مبنای بشردوستانه)
  شخصیکه در کشور خود تحت تعقیب قرار دارد و یا ازتعقیب شدن وقرارگرفتن مورد اعمال ضد انسانی هراس دارد، میتواند جهت دریافت حمایت در ناروی درخواست پناهندگی بدهد. شخص برای درخواست پناهندگی در ناروی به پولیس مراجعه نماید.درخواست را اداره امور مهاجرت ناروی بررسی میکند. بعضی از مهاجرین مستقیم از طریق سیستم سازمان ملل متحد وارد ناروی میشوند.
 • کسی که در ناروی فامیل دارد و یا میخواهد همرای یک فردیکه در اینجا زندگی میکند خانواده ایجاد کند، میتواند درخواست اجازه مهاجرت خانوادگی(الحاق به خانواده) نماید.
  برای کسیکه با وی الحاق خانواده صورت میگیرد بعضی شرایط در نظر گرفته شده است.این فرد از جمله باید دارای مسکن بوده و قادر برای تامین مصارف زندگی فامیل خود باشد. درخواست بطور کلی به یکی از سفارت خانه های ناروی درخارج ازکشور تحویل داده میشود.
 • اجازه اقامت برای کار
  برای خارجیانیکه در ناروی میخواهند کار نمایند انواع گوناگونی اجازه اقامت موجود است.
 • کسیکه در زندگی مشترک مورد خشونت و یا بد رفتاری قرار میگیرد میتواند اجازه اقامت دریافت کند.
  کسیکه خودش مورد خشونت، بدرفتاری و یا ازدواج اجباری در زندگی مشترک قرارمیگیرد، و یا کسیکه بعد ازقطع زندگی مشترک به دلایل اجتماعی و فرهنگی نمیتواند دوباره به کشورش بر گردد، میتواند اجازه اقامت مستقلانه دریافت کند. این امر مربوط به فرزندانش نیز میشود.

واقعیت ها

جواز باشندگی

اجازه اقامت
کشور های مختلف دارای مقررات مختلف مبنی بر اینکه برای کی در کشور اجازە اقامت داده شود می باشند. این مقامات است کە در مورد دادن یا ندادن اجازە اقامت بە افراد تصمیم می گیرد.
این وظیفه شخصی هر فرد است که سعی کند تا اجازه اقامت قابل اعتبار در کشورکه سکونت دارد، داشته باشد. بنابراین مهاجرینی که در ناروی زندگی می کنند باید در صورت نیاز درخواست اجازە اقامت بدهند و هنگامیکه ضرور است آن را تمدید نمایند.