مهاجر تازە وارد بە نروژ

مبناهای گوناگون اقامت

 

چندین نوع اجازه اقامت برای اتباع خارجی که در نروژ زندگی می کنند وجود دارند. مهمترین آنها عبارتند از:

 • حق اقامت در نروژ برای شهروندان اتحادیه اروپا / منطقه همكاری اقتصادی اروپا / اتحادیە تجارت آزاد اروپا
  یک شهروند اتحادیه اروپا / منطقه همكاری اقتصادی اروپا / اتحادیە تجارت آزاد اروپا، لازم نیست کە درخواست اجازه اقامت نماید، اما باید بە جای این ثبت نام نماید. می توان به‌ صورت الكترونیكی در اینترنت بە این کار اقدام نمود. فرد سپس باید در ادارە پلیس حضور پیدا کند.
 • اجازه اقامت بە عنوان پناهندە به دلایل بشردوستانه یا با توجە بە وابستگی کە شخص بە نروژ دارد (بر مبنای بشردوستانه)
  فردی که در کشور خویش تحت تعقیب و یا ترس از تعقیب یا رفتار غیر انسانی‌ باشد، می تواند جهت حمایت (پناهندگی) در نروژ درخواست نماید. فرد باید جهت ارائە درخواست حمایت شخصا بە پلیس مراجعە نماید. اداره کل اتباع خارجی(UDI) به این درخواست رسیدگی می کند. برخی از پناهندگان به طور مستقیم از طریق سیستم سازمان ملل متحد به نروژ می آیند.
 • شخصی که در نروژ خانواده دارد و یا مایل به تشکیل خانواده با فردی باشد کە در اینجا زندگی می کند، می تواند درخواست اجازە مهاجرت خانوادگی نماید.
  رای فردی کە عضوی از خانوادە بخواهد بە او ملحق گردد شرایطی در نظر گرفتە شدە است. این شخص از جملە باید دارای مسکن بودە و توانایی تامین هزینه‌ زندگی خانوادە خویش را داشتە باشد. درخواست بە صورت عمومی بە یکی از سفارتخانەهای نروژ در خارج از کشور تحویل دادە می شود.
 • اجازه اقامت کاری
  برای اتباع خارجی که مایل به کار در نروژ می باشند چندین نوع اجازه اقامت وجود دارد.
 • كسی كه‌ در رابطه‌ زناشویی در معرض خشونت یا بدرفتاری قرار بگیرد، می تواند اجازه‌ اقامت بگیرد.
  كسی كه‌ در رابطه‌ زناشویی در معرض بدرفتاری یا خشونت قرار بگیرد، ازدواج به‌ صورت اجباری صورت گرفته‌ باشد یا بعد از پایان رابطه‌ زناشویی به‌ دلایل اجتماعی یا فرهنگی نتواند به‌ كشورش برگردد، می تواند به‌ صورت مستقل اجازه‌ اقامت بگیرد. این همچنین شامل فرزندان آنها نیز می باشد.

آمار

اجازە اقامت

کشور های مختلف دارای قواعد مختلف برای دادن اجازە اقامت می باشند. این مقامت دولتی می باشند کە در مورد دادن یا ندادن اجازە اقمات بە افرد تصمیم می گیرند.

این وظیفە هر فردی می باشد کە در جهت داشتن اجازە اقامت معتبر در کشورمحل اقامت خویش اقدام نماید. بنابراین مهاجرینی که در نروژ زندگی می کنند باید در صورت نیاز درخواست اجازە اقامت و آن را تمدید نمایند.