Ny innvandrar i Noreg

Ulike opphaldsgrunnlag

Det finst mange ulike typar opphaldsløyve for utlendingar i Noreg. Her er dei viktigaste:

 • Rett til opphald i Noreg for EU/EØS/EFTA-borgarar:
  Ein statsborgar frå eit EU/EØS/EFTA-land treng ikkje søkje om opphaldsløyve, men skal i staden registrere seg. Dette kan gjerast elektronisk på nett. Deretter må ein møte hjå politiet.
 • Opphaldsløyve som flyktning, på grunn av sterke menneskelege omsyn eller tilknyting til Noreg (humanitært grunnlag):
  Ein person som er forfølgt eller utsett for fare i heimlandet sitt, kan søkje om vern (asyl) i Noreg. Ein vender seg personleg til politiet i Noreg for å søkje vern. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandlar søknaden. Nokre flyktningar kjem direkte til Noreg gjennom FN-systemet.
 • Ein som har familie i Noreg eller som ønskjer å stifte familie med ein som bur her, kan søkje om familieinnvandringsløyve:
  Det blir stilt nokre krav til den ein skal familiesameinast med. Han eller ho må blant anna ha ein bustad og vere i stand til å forsørgje familien sin. Søknaden skal som hovudregel leverast til ein norsk ambassade i utlandet.
 • Opphaldsløyve for arbeid:
  Det finst ulike opphaldsløyve for utlendingar som ønskjer å arbeide i Noreg.
 • Ein som opplever vald eller mishandling i eit samlivsforhold kan få opphaldsløyve:
  Den som sjølv opplever mishandling eller vald i samlivsforhold, tvangsekteskap eller som er forhindra frå å returnere til heimlandet etter samlivsbrot på grunn av sosiale og kulturelle forhold kan få eit sjølvstendig opphaldsløyve. Denne gjelda også barna til denne personen.

 

Fakta

Opphaldsløyve

Ulike land har ulike reglar når det gjeld kven som får opphalde seg i landet. Det er styresmaktene som avgjer kven som får opphaldsløyve og ikkje.

Det er kvart enkelt individ si plikt å sørgje for å ha gyldig opphaldsløyve i det landet ein er i. Innvandrarar som bur i Noreg, må derfor søkje om opphaldsløyve når det er nødvendig, og fornye opphaldsløyvet når det trengst.