مهاجر جدید در ناروی

آموزش لسان نروژی

«عکس از یک کورس نارویجی»

حق و مکلفیت آموزش زبان نارویجی و جامعه شناسی

بعضی ازمهاجرین دارای حق و مکلفیت برای آموزش زبان نارویجی و جامعه شناسی میباشند.
این مربوط میشود به:

 • ناهندگان
 • فرادیکه دارای اقامت به دلایل بشردوستانه میباشند
 • افراد یکه بطور جمعی تحت حمایت میباشند
 • افرادیکه به عنوان عضوی ازفامیل با فردی که جزو یکی از گروه های ذکرشده دربالا، الحاق شده باشند
 • افرادیکه با یک نارویجی یا اتباع کشورهای اروپای شمالی از طریق خانواده ملحق شده اند (مهاجرت از طریق خانواده)
 • آنهایکه با افراد دارای اقامت دائم از طریق خانواده ملحق شده اند(مهاجرت از طریق خانواده)

فقط افراد بین سنین ۱۶ الی ۶۷ دارای حق و مکلفیت برای اشتراک در آموزش زبان استند. حق به معنای این است که آموزش رایگان است، و مکلفیت به معنای این است که همه اینها برای دریافت اقامت دائم(یا تابعیت) موظف به گذراندن ۶۰۰ ساعت آموزش زبان نارویجی استند. ازاین ساعات، ۵۰ ساعت جهت تدریس جامعه شناسی به زبانی که برای اشتراک کننده قابل فهم باشد اختصاص داده شده است. امکان افزایش ساعات آموزش زبان نارویجی به طور رایگان وجود دارد.شهرداری این ساعات را نظر به نیازمندی اختصاص میدهد، اما مجموع ساعات ازحد ۳۰۰۰ ساعت نمیتواند تجاوزکند.

مکلفیت آموزش زبان نارویجی و جامعه شناسی

بعضی از مهاجرین حق آموزش رایگان را ندارند، اما برای دریافت اقامت دائم مکلف به گذراندن ۳۰۰ ساعت آموزش زبان نارویجی و جامعه شناسی استند. این مربوط میشود به:

 • کارگران مهاجر خارج از کشورهای منطقه اقتصادی اروپا وکشورهای مربوط به انجمن تجارت آزاد اروپا
 • افراد ملحق شده از طریق خانواده با مهاجرین کاری از کشورهای مربوط به منطقه اقتصادی اروپا و کشورهای مربوط به انجمن تجارت آزاد اروپا(مهاجرت از طریق خانواده)

عدم مکلفیت و حق برای آموزش زبان نارویجی و جامعه شناسی

بعضی از مهاجرین نه دارای حق و نه مکلف به شرکت در آموزش زبان نارویجی وجامعه شناسی میباشند. این امر مربوط میشود به:

 • دانشجویان
 • آوپیر و افراد دیگر دارای اقامت موقت
 • اتباع کشورهای اروپای شمالی
 • افراد دارای اقامت طبق قانون کشورهای منطقه اقتصادی اروپا و کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا

واقعیت ها

دستورات زبان ناروی

تمام افراد که در ناروی زندگی می کنند باید به زبان ناروی سخن گفته و بدانند. جامعه ناروی توقع دارد تمام افراد در زندگی اجتماعی سهم بگیرند و اکثر مردم وظیفه داشته باشند. اکثر شاروالی ها کورس های زبان ناروی را ارایه می نمایند. کورس های خصوصی نیز در بعضی ساحات وجود دارد. برای بعضی مهاجرین خدمات رایگان آموزش زبان ناروی از طریق شاروالی وجود دارد در حالیکه برای دیگران قابل پرداخت می باشد. این امر مربوط به نوع سند اقامه می باشد.