مهاجر تازە وارد بە نروژ

آموزش زبان نروژی

عکسی از دورە زبان نروژی

حق و وظیفە آموزش زبان نروژی و علوم اجتماعی

برخی از مهاجرین حق و وظیفە آموزش زبان نروژی و علوم اجتماعی را دارند.
این شامل افراد زیر می باشد:

 • پناهندگان
 • افرادی که دارای اجازه اقامت به دلایل بشر دوستانه می باشند
 • افرادی که بە صورت جمعی تحت حمایت می باشند
 • افرادی که به عنوان عضوی از خانواده بە فردی کە جزو یکی از گروه های فوق می باشد الحاق شدە باشند (مهاجرت خانوادگی)
 • افرادی که به عنوان عضوی از خانواده بە یک شهروند نروژی یا شهروندان کشورهای شمال اروپا ملحق شدە باشند (مهاجرت خانوادگی)
 • فرادی که به عنوان عضوی از خانواده بە کسانی که دارای اجازه اقامت دائم می باشند ملحق شدە باشند (مهاجرت خانوادگی)

تنها افراد گروه سنی ١٦ تا ٦٧ سالگی، حق و وظیفە شرکت در آموزش زبان نروژی را دارند. حق بدین معنی می باشد كه‌ آموزش رایگان می باشد و
وظیفە بدین معنی می باشد کە این افراد باید برای گرفتن اجازه‌ اقامت دائم (یا تابعیت نروژی) یك دوره‌ آموزشی به‌ مدت ٦٠٠ ساعت را طی نمایند. از این تعداد ساعات، ٥٠ ساعت جهت تدریس علوم اجتماعی به زبانی که برای شرکت کنندە قابل فهم باشد، اختصاص دادە شدە است. امکان افزایش ساعتهای آموزش رایگان زبان نروژی نیز وجود دارد. شهرداری بر حسب نیاز این تعداد ساعات اضافی را اعطاء می كند، اما تعداد ساعات آموزش نمی توانند بیشتر از ٣٠٠٠ ساعت باشند.

وظیفه‌ آموزش زبان نروژی و علوم اجتماعی

برخی از مهاجرین حق آموزش رایگان را ندارند، اما موظف بە گذارندن ٣٠٠ ساعت آموزش زبان نروژی و علوم اجتماعی به منظور به دست آوردن اجازە اقامت دائم می باشند. این شامل افرد زیر می گردد:

 • کارگران مهاجر کشورهای خارج از منطقە همكاری اقتصادی اروپا / اتحادیە تجارت آزاد اروپا
 • افرادی که به عنوان عضوی از خانواده با کارگران مهاجر کشورهای خارج از منطقە همكاری اقتصادی اروپا / اتحادیە تجارت آزاد اروپا، ملحق شده‌ باشند (مهاجرت خانوادگی)

نداشتن حق و وظیفە آموزش زبان نروژی و علوم اجتماعی

برخی از مهاجرین دارای حق و وظیفه‌ آموزش زبان نروژی و علوم اجتماعی نمی باشند. این شامل افراد زیر می گردد:

 • دانشجویان
 • اپر و دیگر افراد دارای اقامت موقت
 • شهروندان شمال اروپا
 • افراد دارای اقامت بر اساس مقررات اتحادیە تجارت آزاد اروپا / منطقە همكاری اقتصادی اروپا

آمار

دورە آموزش زبان نروژی

تمام افرادی که در نروی زندگی می کنند بایستی توانایی صحبت کردن بە زبان نروژی و درک آن را داشتە باشند. جامعه نروژ انتظاردارد کە همە افراد در زندگی اجتماعی سهیم باشند، و اکثر آنها کار کنند و از نظر مالی مستقل باشند. اکثر شهرداری ها دورە یادگیری زبان نروژی را دارند، و علاوە براین چندین مراکز آموزش زبان بە صورت خصوصی وجود دارند. شهرداری بە بعضی از مهاجرین دورە آموزش رایگان نروژی ارائە می کند، در حالی که دیگران باید برای شرکت در این دورە پول پرداخت نمایند. این امر بستگی بە نوع اجازە اقامت فرد دارد.