Ny innvandrar i Noreg

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Foto frå eit norskkurs

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Nokre av innvandrarane har rett og plikt til å få gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette gjeld:

 • flyktningar
 • personar med opphald på humanitært grunnlag
 • personar med kollektivt vern
 • familiesameinte med ein som høyrer inn under ei av gruppene ovanfor
 • familiesameinte med norske eller nordiske borgarar
 • familiesameinte med personar som har permanent opphaldsløyve

Introduksjonslova
Introduksjonslova gjeld for dei som fekk opphaldsløyve før 31.12.2020. Etter introduksjonslova er det bare personer i alderen 16-67 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring.

For dei som er omfatta av introduksjonslova, inneber retten at opplæringen er gratis, og plikten innebærer at disse personene må gjennomføre 600 timer opplæring for å få innvilget permanent opphold (eller statsborgerskap).

Integreringslova
1. januar 2021 kom det ei ny lov som heiter integreringslova. Etter integreringslova har personar i alderen 18 til 67 år rett og plikt til å delta i norskopplæring. Deltakarar som er omfatta av integreringslova, har rett og plikt til å oppnå eit minimumsnivå i norsk. Dette nivået blir bestemt ut frå utdanningsnivået til deltakaren. Norskopplæringa kan i utgangspunktet ikkje vare lenger enn tre år. For dei som kjem til Noreg med vidaregåande skule eller høgare utdanning frå før, kan opplæringa ikkje vare lenger enn 18 månader.

Deltakarar som kom til Noreg 31. desember 2021 eller før, skal framleis gjennomføre 50 timar opplæring i samfunnskunnskap. Deltakarar som kjem til Noreg 1. januar 2022 eller seinare, skal gjennomføre 75 timar opplæring i samfunnskunnskap på eit språk dei forstår.

Plikt til norskopplæring i norsk og samfunnskunnskap

Noen innvandrere har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre opplæring. Dei som er omfatta av plikt til opplæring etter introduksjonslova, har plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. Innvandrarar som er omfatta av plikt til opplæring etter integreringslova, har plikt til å oppnå eit minimumsnivå i norsk, eller til å gjennomføre 300 timar opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For deltakarar som kjem til Noreg 1. januar 2022 eller seinare, skal 75 av desse timane vere opplæring i samfunnskunnskap. Dette gjelder:

 • arbeidsinnvandrarar frå land utanfor EØS/EFTA-området
 • personar som kjem til landet på grunnlag av familiesameining med desse

Verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Somme har verken rett eller plikt til gratis norskopplæring. Dette gjeld:

 • studentar
 • au pairar og andre med mellombels opphald
 • nordiske borgar
 • personar med opphald etter EFTA/EØS-regelverket

Fakta

Norskkurs

Alle som bur i Noreg, bør snakke og forstå norsk. Det norske samfunnet forventar at alle deltek i samfunnslivet, og dei fleste skal også ut i arbeidslivet og forsørgje seg sjølv. Dei fleste kommunar har tilbod om norskkurs, og det finst også fleire private kursleverandørar. Nokre innvandrarar får gratis norskkurs av kommunen, medan andre sjølv må betale for dette. Dette avheng av kva type opphaldsløyve ein har.