ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

การเรียนภาษานอร์เวย์

Foto fra et norskkurs

สิทธิและหน้าที่ ในการเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคม

ผู้อพยพบางคนมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องเรียนภาษานอร์เวย์และการเรียนเกี่ยวกับสังคม ซึ่งใช้สำหรับ:

 • ผู้ลี้ภัย
 • บุคคลซึ่งมีใบอนุญาตพำนักอาศัยโดยมีเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม
 • บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองสาธารณะ
 • บุคคลที่ได้มาอยู่รวมกับครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายในกลุ่มด้านบน (การอพยพครอบครัว)
 • บุคคลที่ได้มาอยู่ร่วมกับครอบครัว ซึ่งเป็นชาวนอร์เวย์ หรือ พลเมืองในกลุ่มประเทศนอร์ดิก(ยุโรปเหนือ)
 • บุคคลที่ได้มาอยู่ร่วมกับครอบครัว ซึ่งมีใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร

เฉพาะบุคคลที่อายุระหว่าง 16 – 67 ปีเท่านั้น ที่มีสิทธิและหน้าที่ ในการเรียนภาษานอร์เวย์ สิทธิ หมายถึง การเรียนนั้นไม่เสียค่าใช้จ่าย และ หน้าที่ หมายถึง บุคคลเหล่านั้นต้องเรียนให้ครบ 600 ชั่วโมง จึงจะได้รับการยินยอมให้ได้ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร (permanent opphold) หรือ ความเป็นพลเมือง/สัญชาติ (statsborgerskap) ในจำนวนชั่วโมงเหล่านี้ จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับวิชาสังคม โดยใช้ภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจ จำนวน 50 ชั่วโมง และมีความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะได้รับการยินยอมให้เรียนภาษานอร์เวย์มากกว่าที่กำหนดไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เทศบาลเมืองเป็นผู้จัดสรรให้ตามความจำเป็น แต่รวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 3,000 ชั่วโมง

หน้าที่ในการเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคมโดยใช้ภาษานอร์เวย์

ผู้อพยพบางคนไม่มีสิทธิที่จะได้รับการเรียนฟรี แต่มีหน้าที่ ที่จะต้องเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคมให้ครบ 300 ชั่วโมง เพื่อที่จะขอรับ ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ:

 • ผู้มาทำงานที่อพยพมาจากประเทศนอกเขต EØS (เขตเศรษฐกิจยุโรป) /EFTA (สมาคมการค้าเสรียุโรป)
 • บุคคลที่มาอยู่กับครอบครัว ของผู้มาทำงานที่อพยพมาจากประเทศนอกเขต EØS/EFTA (การอพยพครอบครัว)

ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ ในการเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคม

ผู้อพยพบางคนไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ ในการเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคม เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ:

 • นักศึกษา
 • ผู้หญิงที่มาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและทำงานบ้าน และผู้ที่ได้รับการพำนักอาศัยชั่วคราว
 • พลเมืองในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (ยุโรปเหนือ)
 • บุคคลที่ได้รับการพำนักอาศัยตามกฎข้อบังคับของ EØS (เขตเศรษฐกิจยุโรป) /EFTA (สมาคมการค้าเสรียุโรป)

ข้อเท็จจริง

หลักสูตรภาษานอร์เวย์

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ควรพูดและเข้าใจภาษานอร์เวย์ สังคมนอร์เวย์คาดหวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตในสังคม และคนส่วนใหญ่ยังจะต้องทำงานและดูแลตนเองได้ เทศบาลเมืองส่วนใหญ่นำเสนอหลักสูตรภาษานอร์เวย์ และยังมีภาคเอกชนที่นำเสนอหลักสูตรนี้อีกด้วย ผู้อพยพบางคนได้รับข้อเสนอจากเทศบาลเมืองให้ศึกษาหลักสูตรภาษานอร์เวย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในขณะที่บางคนต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตพำนักอาศัยที่บุคคลนั้นถืออยู่