ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

การเรียนภาษานอร์เวย์

Foto fra et norskkurs

สิทธิและหน้าที่ ในการเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคม

ผู้อพยพบางคนมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องเรียนภาษานอร์เวย์และการเรียนเกี่ยวกับสังคม ซึ่งใช้สำหรับ:

 • ผู้ลี้ภัย
 • บุคคลซึ่งมีใบอนุญาตพำนักอาศัยโดยมีเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม
 • บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองสาธารณะ
 • บุคคลที่ได้มาอยู่รวมกับครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายในกลุ่มด้านบน (การอพยพครอบครัว)
 • บุคคลที่ได้มาอยู่ร่วมกับครอบครัว ซึ่งเป็นชาวนอร์เวย์ หรือ พลเมืองในกลุ่มประเทศนอร์ดิก(ยุโรปเหนือ)
 • บุคคลที่ได้มาอยู่ร่วมกับครอบครัว ซึ่งมีใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร

พระราชบัญญัติโปรแกรมแนะนำ
ตามพระราชบัญญัติโปรแกรมแนะนำ บังคับใช้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (31.12.2020)
ตามพระราชบัญญัติโปรแกรมแนะนำ มีเฉพาะบุคคลที่อายุระหว่าง 16-67 ปี เท่านั้น ที่มีสิทธิและหน้าที่ในการเรียนภาษานอร์เวย์

สำหรับกลุ่มบุคคลที่ครอบคลุมอยู่ในพระราชบัญญัติโปรแกรมแนะนำ คำว่า สิทธิ หมายถึง การเรียนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และ หน้าที่ หมายถึง บุคคลเหล่านี้ต้องผ่านการเรียน 600 ชั่วโมง จึงจะได้รับการยินยอมให้ได้ ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร (permanent oppholdstillatelse) หรือ ได้รับหนังสือเดินทางของประเทศนอร์เวย์/ความเป็นพลเมืองนอร์เวย์ (statsborgerskap) ในจำนวนชั่วโมงเหล่านี้ จะเป็นการเรียนวิชาสังคมศึกษา 50 ชั่วโมง โดยใช้ภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจ และมีความเป็นไปได้ที่ผู้เรียนจะได้รับการยินยอมให้เรียนภาษานอร์เวย์มากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เทศบาลเมืองเป็นผู้จัดสรรให้ตามความจำเป็น แต่รวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 3 000 ชั่วโมง

พระราชบัญญัติบูรณาการ
พระราชบัญญัติบูรณาการ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 (01.01.2021) ตามพระราชบัญญัติบูรณาการ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-67 ปี มีสิทธิและหน้าที่ในการเข้าเรียนภาษานอร์เวย์ บุคคลที่ได้รับพิจาณาให้อยู่ในกลุ่มพระราชบัญญัติบูรณาการ มีสิทธิและหน้าที่ในการเข้าเรียนภาษานอร์เวย์ จนกระทั้งจบ สำเร็จการเรียนภาษานอร์เวย์ขั้นต่ำ ซึ่งจะพิจารณาจากระดับการศึกษาของตัวผู้เรียน โดยหลักการแล้วสามารถเรียนภาษานอร์เวย์ได้ไม่เกิน 3 ปี สำหรับผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ และเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาระดับอุดมศึกษามาก่อน สามารถเรียนภาษานอร์เวย์ได้นานที่สุดไม่เกิน 18 เดือน

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มพระราชบัญญัติบูรณาการ ที่เข้ามาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 (31.12.2021) หรือก่อนหน้านี้ จะยังคงต้องผ่านวิชาสังคมศึกษา 50 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่เข้ามาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 (01.01.2022) หรือหลังจากนี้ จะต้องผ่านวิชาสังคมศึกษา 75 ชั่วโมง ในภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจ

มีหน้าที่ ในการเรียนภาษานอร์เวย์ และวิชาสังคมศึกษา

ผู้อพยพบางคนไม่มีสิทธิ ที่จะได้รับการเรียนฟรี แต่มีหน้าที่ต้องผ่านการเรียนภาษานอร์เวย์ บุคคลที่ครอบคลุมอยู่ในกลุ่มพระราชบัญญัติโปรแกรมแนะนำ มีหน้าที่ จะต้องเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคมศึกษาให้ครบ 300 ชั่วโมง เพื่อที่จะขอรับ ใบอนุญาตพำนักอาศัยถาวร(permanent oppholdstillatelse)
ผู้อพยพที่ครอบคลุมอยู่ในกลุ่มพระราชบัญญัติบูรณาการ มีหน้าที่ จะต้องสำเร็จการเรียนภาษานอร์เวย์ขั้นต่ำ หรือต้องผ่านการเรียนภาษานอร์เวย์ 300 ชั่วโมง และผ่านวิชาสังคมศึกษา สำหรับผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 (01.01.2022) หรือหลังจากนี้ จะต้องผ่านวิชาสังคมนอร์เวย์ 75 ชั่วโมง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ:

 • ผู้มาทำงานที่อพยพมาจากประเทศนอกเขต EØS (เขตเศรษฐกิจยุโรป) /EFTA (สมาคมการค้าเสรียุโรป)
 • บุคคลที่มาอยู่กับครอบครัว ของผู้มาทำงานที่อพยพมาจากประเทศนอกเขต EØS/EFTA (การอพยพครอบครัว)

ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ ในการเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคม

ผู้อพยพบางคนไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ ในการเรียนภาษานอร์เวย์และวิชาสังคม เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ:

 • นักศึกษา
 • ผู้หญิงที่มาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและทำงานบ้าน และผู้ที่ได้รับการพำนักอาศัยชั่วคราว
 • พลเมืองในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (ยุโรปเหนือ)
 • บุคคลที่ได้รับการพำนักอาศัยตามกฎข้อบังคับของ EØS (เขตเศรษฐกิจยุโรป) /EFTA (สมาคมการค้าเสรียุโรป)

ข้อเท็จจริง

หลักสูตรภาษานอร์เวย์

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ควรพูดและเข้าใจภาษานอร์เวย์ สังคมนอร์เวย์คาดหวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตในสังคม และคนส่วนใหญ่ยังจะต้องทำงานและดูแลตนเองได้ เทศบาลเมืองส่วนใหญ่นำเสนอหลักสูตรภาษานอร์เวย์ และยังมีภาคเอกชนที่นำเสนอหลักสูตรนี้อีกด้วย ผู้อพยพบางคนได้รับข้อเสนอจากเทศบาลเมืองให้ศึกษาหลักสูตรภาษานอร์เวย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในขณะที่บางคนต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาตพำนักอาศัยที่บุคคลนั้นถืออยู่