ሓደስቲ ወጻእተኛታት ኣብ ኖርወይ

ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን

Foto fra et norskkurs

ገሊኦም ከኣ ትምህርቲ ኖርወየኛን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክመሃሩ መሰል ኮነ ግቡእ ዘይብሎም ኣለዉ።

ገሊኦም ወጻእተኛታት ትምህርቲ ኖርሽክን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ብነጻ ክወሃቦም መሰልን ግቡእን ኣለዎም።
እዚ ዚምልከት:

 • ስደተኛታት
 • ብምኽንያት ሰብኣዊ ርህራሄ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ብምኽንያት ሓባራዊ ዕቑባ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ብምኽንያት ምትእኽኻብ ስድራቤት ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ምስ ኖርወጂያን ወይ ዜጋታት ኖርዲክ ምትእኽኻብ ስድራቤት ዝገበረ
 • ምስ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ብጉዳይ ምትእኽኻብ ስድራቤት ዝተጸንበሩ ሰባት

ሕጊ ምህሮ ኢንትሮዳክሽን
ሕጊ ምህሮ ኢንትሮዳክሽን ነቶም ቅድሚ 31.12.2020 መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቦም ሰባት እዩ ዝምልከት። ብመሰረት ሕጊ ምህሮ ኢንትሮዳክሽን ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 67 ዓመት ዝርከቡ ሰባት ጥራሕ እዮም ኣብ ትምህርቲ ኖርወየኛ ክሳተፉ መሰልን ግዴታን ዘለዎም።

እቶም ብሕጊ ምህሮ ኢንትሮዳክሽን ዝቕየዱ ሰባት ናይ ምምሃር መሰል ስለዘለዎም እቲ ምህሮ ብነጻ እዩ ዝወሃቦም፡ከምኡ’ውን ግዴታ ኣለዎም ክበሃል ከሎ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንኽወሃቦም (ወይ ዜግነት) 600 ሰዓታት ዝንውሓቱ ምህሮ ክፍጽሙ ኣሎዎም። ካብዘን ሰዓታት እዚአን 50 ሰዓታት በቲ ነቲ ተሳታፊ ዝርድኦ ቋንቋ ምህሮ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ክወሃቦ ኣሎዎ። ሰዓታት ትምህርቲ ኖርወየኛ ብነጻ ክውሰኸካ ውን ተኽእሎታት ኣሎ። ንኡስ-ዞባኻ እዩ ከከም ኣድላይነቱ እዚ ሰዓታት ዝውስኸካ፡ ኮይኑ ከብቅዕ ብዝሒ ሰዓታት በዚሑ ተባሂሉ ካብ 3000 ሰዓታት ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ።

ሕጊ ምውህሃድ ሕብረተሰብ
1 ጥሪ 2021 ሕጊ ምውህሃድ ሕብረተሰብ ዝበሃል ሓድሽ ሕጊ ተደንጊጉ። ብመሰረት ሕጊ ምውህሃድ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 67 ዓመት ዝርከቡ ሰባት ኣብ ትምህርቲ ኖርወየኛ ክሳተፉ መሰልን ግዴታን ኣሎዎም። ብሕጊ ምውህሃድ ሕብረተሰብ ዝቕየዱ ተሳተፍቲ ውሒዱ ተባሂሉ ዝተወሰነ ደረጃ ኣፍልጦ ኖርወየኛ ክድልቡ መሰልን ግዴታን ኣሎዎም። እዚ ደረጃ እዚ ደረቱ ብደረጃ ትምህርቲ ናይቲ ተሳታፊ እዩ ዝውሰን። ትምህርቲ ኖርወየኛ ብመሰረቱ ካብ ሰለስተ ዓመት ንላዕሊ ክቕጽል ኣይክእልን እዩ። እቶም ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ወይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ተማሂሮም ናብ ኖርወይ ዝመጹ ሰባት ድማ ካብ 18 ኣዋርሕ ንላዕሊ ክመሃሩ ኣይክእሉን እዮም።

31 ታሕሳስ 2021 ወይ ቅድሚኡ ናብ ኖርወይ ዝመጹ ተሳተፍቲ ጌና ሕጂ ውን 50 ሰዓታት ምህሮ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ክፍጽሙ እዮም። እቶም 1 ጥሪ 2022 ወይ ድሕሪኡ ናብ ኖርወይ ዝመጹ ተሳተፍቲ ብዝርድኦም ቋንቋ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ 75 ሰዓታት ክፍጽሙ እዮም።

ግዴታ ትምህርቲ ኖርወየኛን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን

ገሊኦም ወጻእተኛታት ነጻ ትምህርቲ ኖርወየኛ ክመሃሩ መሰል የብሎምን፡ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ምህሮ ክመሃሩዎ ግዴታኦም እዩ። እቶም ብመሰረት ሕጊ ምውህሃድ ሕብረተሰብ ክመሃሩ ግዴታ ዘለዎም ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንኽወሃቦም 300 ሰዓታት ምህሮ ኖርወየኛን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክፍጽሙ ኣሎዎም። እቶም ብመሰረት ሕጊ ምውህሃድ ሕበረተሰብ ክመሃሩ ግዴታ ዘለዎም ወጻእተኛታት ውሒዱ ተባሂሉ ዝተወሰነ ደረጃ ኣፍልጦ ኖርወየኛ ክድልቡ ወይ 300 ሰዓታት ምህሮ ኖርወየኛን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክፍጽሙ ግዴታ ኣሎዎም። ናብ ኖርወይ 1 ጥሪ 2022 ወይ ድሕሪኡ ዘሎ እዋን ዝመጹ ተሳተፍቲ ካብዘን ሰዓታት እተን 75 ሰዓታት ምህሮ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ክወሃቦም ኣሎዎ። እዚ ነዞም ዝስዕቡ ይምልከት

 • ካብ ወጻኢ EØS/EFTA-ከባቢ ንኽሰርሑ ዝመጹ ወጻእተኛታት
 • ብምኽንያት ምትእኽኻብ ስድራቤት ምስ ሓደ ካብዞም ጉጅለ ዝመጹ።

ገሊኦም ከኣ ትምህርቲ ኖርወየኛን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን ክመሃሩ መሰል ኮነ ግቡእ ዘይብሎም ኣለዉ።

ገለ ሰብ ብናጻ ንዝወሃብ ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን መሰልን ግዴታን የብሎምን። ነዞም ዚስዕቡ ዚምልከት እዩ፡

 • ተመሃሮ
 • ምስ ስድራቤት ክሰርሑን ንዝመጹ ተመሃሮን(Au pair) ካልኦት ግዜያዊ ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት
 • ተቐማጦ ኖርዲክ
 • ብመሰረት ሕጊ EFTA/EØS ፍቓድ መንበሪ ዘለዎም ሰባት

ጭብጢ

ስልጠና ቋንቋ ኖርወጂያን

ኩሎም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ቋንቋ ኖርወጂያን ክዛረቡን ክርድኦምን ይግብኦም። ሕብረተሰብ ኖርወጂያን፡ ኩሎም ወጻእተኛታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ኪሳተፉን ከምኡ’ውን መብዛሕትኦም ስራሕ ንክሰርሑን ባዕሎም ኪኢሎም ንኺነብሩ ትጽቢት ኣለዎም። እተን መብዛሕተአን ኮሙነ ስልጠና ቋን`ቋ ኖርወጂያን ይህባ እየን᎓ ከምኡ’ውን ብዙሓት ግላውያን ኮርስ ዘቕርቡ ኣለዉ። ገለ ወጻእተኛታት ኣብታ ኮሙነ ቋንቋ ኖርወጂያን ብናጻ ይመሃሩ ፣ ገለ ድማ ባዕሎም ከፊሎም ይመሃሩ። እቲ ከምዚ ኪኸውን ዝገበሮ ከኣ እቲ ዓይነት ፍቓድ መንበሪ እዩ። .