مهاجر جدید در ناروی

برنامه مقدماتی

 

«آموزش زبان نارویجی در داخل صنف»
یک برنامه مقدماتی برای بهبود بخشیدن فرصت های مهاجرین تازه وارد در ناروی موجود است. برنامه مقدماتی مهاجرین تازه وارد را با جامعه ناروی معرفی میکند و شهرداری مسولیت اجرای این برنامه را به عهده دارد.
برنامه مقدماتی امکان شرکت مهاجرین در بازار کارو جامعه را افزایش میدهد. هدف تقویت استقلال اقتصادی مهاجرین میباشد.

برخی از مهاجرین حق و مکلفیت برای شرکت در برنامه مقدماتی را دارند، اما این امر شامل کلیه مهاجرین نمیگردد. این مسله مربوط به نوع اجازه اقامت میشود.

گروه های ذیل حق و مکلفیت برای شرکت در برنامه مقدماتی را دارند:

  • پناهندگان
  • افراد دارای اجازه اقامت به دلایل بشردوستانه
  • افرادیکه به عنوان عضوی از فامیل به دو گروه بالا ملحق شده باشد
  • افرادیکه یا خود شان و یا هم فرزندانشان به علت بد رفتاری، خشونت، ازدواج اجباری درزندگی زناشوئی به طور مستقل اجازه اقامت گرفته باشند، و یا بعد از قطع زندگی مشترک دلایل اجتماعی و فرهنگی مانع بازگشت به کشوراصلی شان شود.

واقعیت ها

برنامه معرفی بمنظور ذیل است:

  • تقویت مشارکت مهاجرین در استخدام و جامعه
  • تقویت استقلالیت مالی مهاجرین
  • فرآهم آوری مهارت های اساسی زبان ناروی
  • فرآهم آوری بینش ابتدایی به جامع ناروی