مهاجر تازە وارد بە نروژ

برنامە مقدماتی

 


در جهت بهبود فرصت های مهاجرین تازه وارد به‌ نروژ، یك برنامه مقدماتی فراهم شده‌ است. برنامه مقدماتی افراد تازه‌ وارد را با جامعه نروژ آشنا خواهد ساخت و این شهرداری می باشد كه‌ مسئولیت اجرای این برنامه را بەعهدە دارد.

برنامه مقدماتی امکان شرکت مهاجرین در زندگی كاری و جامعە را افزایش خواهد داد. هدف تقویت استقلال اقتصادی مهاجرین می باشد.

برخی از مهاجرین حق و وظیفە شرکت در برنامه مقدماتی را دارند، اما این شامل کلیە مهاجرین نمی گردد. این بستگی به نوع اجازه اقامت دارد.

گروه های زیر حق و وظیفە شرکت در برنامه مقدماتی را دارند:

  • پناهندگان
  • افراد دارای اجازه اقامت به دلایل بشردوستانه
  • افرادی که به عنوان عضوی از خانواده بە افرادی از دو گروه بالا ملحق شدە باشند (مهاجرت خانوادگی)
  • افرادی كه‌ به‌‌ صورت مستقل اجازه‌ اقامت می گیرند، به‌ دلیل اینكه‌ خود فرد یا فرزندانش در رابطه‌ زناشویی در معرض بدرفتاری یا خشونت قرار گرفته‌اند، ازدواج به‌ صورت اجباری صورت گرفته‌ است و یا بعد از پایان رابطه‌ زناشویی به‌ دلایل اجتماعی یا فرهنگی نتواسته‌ است به‌ كشورش برگردد.

آمار

برنامه مقدماتی باید

  • امکان مشارکت مهاجرین در زندگی کاری و اجتماعی را تقویت بخشد
  • استقلال اقتصادی مهاجرین را تقویت نماید
  • برای مهاجرین امکان آموزش اولیە زبان ناروی ارائە نماید
  • بە مهاجرین بینش ابتدایی در مورد جامعە نروژ ارائە نماید