په ناروې کې نوی کډوال (مهاجر)

کار او زده کړو ته د چمتو کولو پروګرام (انترودوکشون پروګرام)

 

  کار او زده کړو ته د چمتو کولو پروګرام (انترودوکشون پروګرام) “په ټولګي کې د ناروېژي ژبې زده کړه» نویو راغلیو کډوالو ته په ناروې کې د ښو امکاناتو د برابرولو لپاره زده کړو او کار ته د چمتو کولو یو پروګرام (introduksjonsprogrammet) شتون لري (د انترودوکشون قانون).

  دا د زده کړو او کار ته د چمتو کولو پروګرام له ناروېژي ټولنې سره لومړني پيژندګلوي ده، چې مسؤلیت یې د ښاروالۍ پر غاړه دی. زده کړو او کار ته د چمتو کولو پروګرام (انترودوکشون پروګرام) باید په کاري او ټولنیز ژوند کې د کډوالو امکانات پیاوړي کړي. د دې پروګرام موخه دا ده، چې کډوال له اقتصادي پلوه په ځان متکي او بسیا شي.

  ټول نه، بلکې ځينې کډوال د زده کړو او کار ته د چمتو کولو په پروګرام (انترودوکشون پروګرام) کې د ګډون کولو حق او دنده لري. دا کار د استوګنې د اجازې له ډول سره تړاو لري. لاندې ډلې (ګروپونه) په انترودوکشون پروګرام کې د ګډون حق او دنده لري:

 • کډوال
 • هغه کسان چې د بشردوستانه لاملونو له کبله پناه ورکړل شوې ده
 • هغه کسان چې د پورتنیو دوه ډلو سره یوځای شوي وي
 • هغه کسان چې په خپلواکه توګه ورته له دې کبله د استوګنې اجازه ورکړل شوې وي، چې پخپله یا ماشومان یې د ګډ ژوند له پای ته رسېدو وروسته له ناوړه چلند، زور زیاتي یا جبري واده سره مخامخ شوي وي او یا هم نشي کولای چې د ګډ ژوند له پای ته رسېدو وروسته خپل هېواد ته د ټولنیزو او کلتوري شرایطو له مخې بیرته ستانه شي.
 • د دې لپاره شرط دا دې، چې دغه کس اساسي وړتیا ته اړتیا ولري.

معلومات

د انترودوکشون پروګرام باید

 • د کډوالو (مهاجرینو) امکانات پیاړوي کړي، تر څو په کاري او ټولنیز ژوند کې برخه واخلي
 • له اقتصادي پلوه د مهاجرینو خپلواکي پیاوړې کړي
 • د ناروېژي ژبې ابتدائيې زده کړه ورکړي/li>
 • د ناروېژي ټولنیز ژوند په باره کې پوهه ورکړي