ผู้อพยพใหม่ในนอร์เวย์

โปรแกรมแนะนำ

    เพื่อให้โอกาสกับผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ใหม่ในประเทศนอร์เวย์มีมากขึ้น จึงมีโปรแกรมแนะนำ ซึ่งโปรแกรมแนะนำนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสังคมชาวนอร์เวย์ โดยมีเทศบาลเมืองเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโปรแกรมนี้

    โปรแกรมแนะนำจะช่วยเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้อพยพ ได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคม เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างให้ผู้อพยพมีฐานะทางการเงินเป็นอิสระมากขึ้น

    ผู้อพยพบางคนมีสิทธิและหน้าที่ ที่ต้องเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำ แต่ไม่ใช่ทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัย

    กลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้ มีสิทธิและหน้าที่ ที่จะต้องเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำ:

    • ผู้ลี้ภัย
    • บุคคลซึ่งมีใบอนุญาตพำนักอาศัยโดยมีเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม
    • บุคคลที่กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่กับสมาชิกครอบครัวซึ่งเข้าข่ายหนึ่งในสองกลุ่มข้างต้น
    • บุคคลที่ได้รับ อนุญาตพำนักอาศัยแบบอิสระ ด้วยเหตุผลของบุคคลนั้นเอง หรือ จากบุตรของเขา บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่จะถูกล่วงละเมิดหรือได้รับความรุนแรงจากความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา หรือ ถูกบังคับให้แต่งงาน หรือถูกกีดขวางการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังจากที่แยกทางกันแล้วด้วยเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรม

 

ข้อเท็จจริง

โปรแกรมคำแนะนำมีวัตถุประสงค์คือ:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมข้องผู้อพยพในการจ้างงานและสังคม
 • เพิ่มประสิทธิภาพความมีอิสระทางการเงินของผู้อพยพ
 • ให้ทักษะพื้นฐานของภาษานอร์เวย์
 • ให้ความเข้าใจพื้นฐานในสังคมนอร์เวย์