مهاجر جدید در ناروی

گونه میتوان اساس گذاری کرد و فعالانه در زندگی کاری و جامعه اشتراک نمود؟

«کارمند انبار» « کارمند مغازه»

برای کسی که جدیداً به ناروی آمدە، بسیاری از چیزها جدید و ناشناخته می باشد. هم برای فرد مهاجر و هم برای جامعه ناروی مهم می باشد که او زود آشنا شده و بە تدریج احساس تعلق بە جامعه ناروی نماید.

مهم ترین چیز یادگیری لسان نارویجی می باشد. زبان را می توان بە شیوەهای مختلف و درعرصەهای گوناگون آموخت. رفتن بە کورس زبان نارویجی برای بیشتر افراد موثر می باشد. همچنین مهم می باشد که جهت آموختن زبان بە جاهایی رفت کە در آنجا بە زبان نارویجی صحبت می شود. این جاها می توانند محل کار، شرکت در فعالیت های سازمان یافته، اوقات فراغت و یا زندگی خصوصی باشد. بعضی زبان را با تماشای برنامه های تلویزیونی کودکان، اخبار و یا برنامەهایی تلویزیونی با زیرنویس می آموزند.

در جریان آموزش زبان نارویجی امکان تمرین زبان در محل کار فراهم می شود. این برعلاوه آموزش زبان در صنف های معمولی می باشد. از طریق دورە تمرین زبان فرد امکان خواهد یافت تا در محل کار بە زبان نارویجی صحبت نماید. شرکت- کنندگان بنابراین از طریق کورس زبان با افراد شاغل آشنا می شوند و هم لسان را یاد می گیرند.

کسانی که مایل به کار در ناروی می باشند باید در این زمینە فعال باشند. یادگیری زبان، برقراری ارتباط و به دست آوردن تجربه کاری مهم می باشد. بە برخی از افراد دورە کارآموزی در یک شرکت ارائه می گردد. دورە کارآموزی از طرف اداره امورکار و رفاه اجتماعی سازماندهی میگردد.

افرادی کە مهارتی را در یک کشور دیگر کسب کردە باشند می توانند درخواست برای تائید این مهارت را در ناروی نمایند. امکانات متعددی جهت تائید نمودن مهارت وجود دارد. اطلاعات بیشتررا دراین زمینه میتوان در ویب سایت زیردریافت نمود: www.nokut.no.

تنها از طریق محیط کار نمیشود که یک اشتراک کننده فعال در جامعه بود. سازمان های متعددی از قبیل سازمان های خیریه، انجمن های ورزشی، سیاسی و مذهبی نیز وجود دارد که فرد میتواند اشتراک کند. این میتواند یک روش خوبی برای آشنا شدن با دیگران، استفاده نمودن از زبان و استفاده ازاستعداد و علاقمندی ها باشد.

کسانی که دارای فرزند در ناروی می باشند امکان بهتری برای برقراری ارتباط با افراد دیگر دارند. زندگی روزمره اطفال اکثراً با فعالیت های گوناگون پر شده است. هنگامی که والدین در فعالیت های اوقات فراغت فرزندانشان شرکت می کنند، آنها را در تمرینات ورزشی همراهی می کنند و در جلسات والدین شرکت می کنند، از این طریق با والدین دیگر ملاقات می نمایند. اکثر نارویجی ها هنگام نقل مکان بە جاهای دیگر در ناروی، اکثراً از این امکانات برای پیدا کردن دوستان جدید و برقراری ارتباط استفاده می کنند. مهاجرین نیز می توانند از این روش استفادە نمایند. از این طریق می توانید بە زبان نارویجی حرف بزنید و با دیگران آشنا شوید.

واقعیت ها

یادگیری زبان در ساحه کاری فرصت های ذیل را ایجاد میکند

  • آموزش زبان
  • تجربه ارزشمند
  • نقطه های تماس موثر
  • احتمال شبکه سازی

آیا شما دارای اطفال در ناروی می باشید؟ آیا اطفال شما در فعالیت های بعد از مکتب اشتراک نموده اند. مثال آنرا جهت آشنایی با مردم جدید استفاده نمائید.