مهاجر تازە وارد بە نروژ

چگونه می توان استقرار یافت و به‌ صورت فعال در زندگی کاری و جامعە شركت نمود؟

کارگر انبار کارگر فروشگاه

برای شخصی که تازه به نروژ آمدە، بسیاری از چیزها جدید و ناشناختە می باشند. هم برای فرد مهاجر و هم جامعه نروژ مهم می باشد که او زود استقرار یابد و بە تدریج احساس تعلق بە جامعه نروژ نماید.

مهم ترین امر یادگیری زبان نروژی می باشد. زبان را می توان بە شیوەهای مختلف و درعرصەهای گوناگون آموخت. رفتن بە دورە زبان نروژی برای بیشتر افراد مفید می باشد. همچنین مهم می باشد که در جهت یادگیری زبان بە جاهایی سرزد کە در آنجا بە زبان نروژی صحبت می شود. این می تواند محل كار باشد، فعالیت های سازمان یافته اوقات فراغت و یا در زندگی خصوصی باشد. برخی از افراد زبان را با تماشای برنامه های تلویزیونی کودکان، اخبار و یا برنامەهای تلویزیونی با زیرنویس یاد می گیرند.

در طول آموزش زبان نروژی امکان تمرین زبان در محل کار فراهم می شود. این مکملی برای آموزش زبان در کلاسهای سنتی می باشد. از طریق دورە تمرین زبان، فرد امکان خواهد داشت تا در محل کار بە زبان نروژی صحبت نماید. شرکت کنندگان بنابراین از طریق دورە تمرین زبان هم با افراد شاغل آشنا می شوند و هم زبان یاد می گیرند.

کسانی که مایل به کار در نروژ می باشند باید در این زمینە فعال باشند. یادگیری زبان، برقراری ارتباط و به دست آوردن تجربه کاری مهم می باشد. بە برخی از افراد دورە کارآموزی در یک شرکت ارائه می گردد. دورە کارآموزی از طرف اداره ناو سازماندهی می گردد.

افرادی کە مهارتی را در یک کشور دیگر کسب کردە باشند می توانند درخواست به رسمیت شناختن این مهارت را در نروژ نمایند. امکانات متعددی در جهت بە رسمیت شناختن مهارت وجود دارد. اطلاعات بیشتر را می توان در وب سای دریافت نمود.www.nokut.no.

تنها از طریق مشارکت در کار نمی باشد‌ کە بتوانید مشارکت فعالانه در جامعه داشته‌ باشید. تعداد زیادی از سازمان های داوطلبانە، اتحادیه‌ های ورزشی، سازمان های سیاسی یا مذهبی وجود دارند کە شما می توانید در آنها شرکت نمائید. این می تواند راه خوبی برای آشنایی با دیگران، استفاده‌ از زبان و استفادە از استعدادها و علایق باشد.

کسانی که دارای فرزند در نروژ می باشند امکان بهتری برای برقراری ارتباط با افراد دیگر دارند. زندگی روزمره کودکان اغلب با فعالیت های گوناگون پر شده است. هنگامی که والدین در فعالیت های اوقات فراغت فرزندانشان شرکت می کنند، آنها را در تمرینات ورزشی همراهی می کنند و در جلسات والدین شرکت می کنند، از این طریق والدین دیگران را ملاقات می نمایند. نروژی ها هنگام نقل مکان در نروژ، اغلب از این فرصت ها در جهت پیدا کردن دوستان جدید و برقراری ارتباط استفاده می کنند. مهاجرین نیز می توانند از این شیوە استفادە نمایند. از این طریق می توانید بە زبان نروژی حرف بزنید و با دیگران آشنا شوید.

آمار

مزایای دورە تمرین زبان

  • تمرین زبان
  • تجربه کاری ارزشمند
  • معرف های مفید
  • ایجاد شبکە دوستان و آشنایان

آیا در نروژ دارای فرزند می باشید؟ اجازە دهید کە فرزندانتان در فعالیت های گوناگون بعد از اوقات مدرسە شرکت نمایند. فرزند خود را همراهی کنید و از این فرصت جهت آشنایی با افراد جدید استفاده نمائید.