ေနာ္ေဝေရာက္ ႏိုင္ငံျခားသားလူသစ္မ်ား

အလုပ္ခြင္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္လႈပ္႐ွားႏိုင္ေအာင္ မည္သို႔အစႁပႈမည္နည္း?

“ကုန္ေလွာင္႐ံု(godown)အလုပ္သမား”
ေနာ္ေဝေရာက္ လူသစ္တေယာက္အတြက္ အရာမ်ားစြာသည္ အသစ္အဆန္းႏွင့္ အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားအတြက္ေရာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္မွာ သူ/သူမတို႔မဖို႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပံုစံတက်ေနထိုင္တတ္လာၿပီး တစထက္တစ ေနာ္ေဝလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ဝင္ဆံ့ႏိုင္ၿပီဟု ခံစားလာႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္သည့္ အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥမွာ ေနာ္ေဝဘာသာကိုသင္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေနရာအဖံုဖံုတြင္ သင္ယူႏိုင္သည္။ အမ်ားစုက ေနာ္ေဝဘာသာသင္တန္း တက္ရျခင္းကို ထိေရာက္စြာအသံုးခ် ၾကသည္။ စကားအသံုးခ်ခြင့္ရမည့္ေနရာမ်ားကို ႐ွာေဖြရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အလုပ္ခြင္မ်ား အပန္းေျပစုေပါင္းသြားလာလႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာတို႔တြင္ သံုးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕က ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွလႊင့္ေသာ ကေလးက႑၊ သတင္းႏွင့္ စာတမ္ထိုး အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ မ်ားစြာသင္ယူႏိုင္ၾကသည္။

ေနာ္ေဝဘာသာသင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႔စကားသင္ယူေရးေနရာ ရ႐ွိရန္ အခြင့္အလမ္းရႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ သမား႐ိုးက် ေက်ာင္းတြင္းသင္ၾကားမႈတြင္ အပိုထပ္ေဆာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔စကားသင္ယူေရးေနရာ တြင္ အလုပ္ခြင္တခုအတြင္း ေနာ္ေဝစကားေျပာျခင္းကို ေလ့က်င့္ႏိုင္မည္။ လက္ေတြ႔စကားသင္ယူေရးေနရာ မွတဆင့္ သင္တန္းသားသည္ စကားသင္ယူႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကိုပါ ရႏိုင္သည္။

ေနာ္ေဝတြင္ အလုပ္ရလိုသူတဦးသည္ ကိုယ္တိုင္အားတက္သေရာ႐ွိေနရမည္။ စကားသင္ယူရန္အေရးႀကီးသည္၊ အဆက္အသြယ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ အေရးႀကီးသည္၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႄကံႈ႐ွိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အခ်ဳိ႕က ကုမၸဏီ(company)မ်ားတြင္ လက္ေတြ႔အလုပ္သင္ယူေရးေနရာ ရတတ္သည္။ လက္ေတြ႔အလုပ္သင္ယူေရးေနရာကို လုပ္သား/ဦးစီး (NAV) က ႀကီးၾကပ္စီစဥ္ေပးသည္။

အျခားႏိုင္ငံတခုမွ အတတ္ပညာရခဲ့ၿပီးသူမ်ားသည္ မိမိပညာကို ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ အသိအမွတ္ႁပႈခံရေအာင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အတတ္ပညာကိုအသိအမွတ္ႁပႈေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိသည္။ အေသးစိတ္ကိုwww.nokut.noတြင္ေလ့လာပါ။

လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အားတက္သေရာ ဝင္ဆံ့ႏိုင္သည္မဟုတ္ပါ။ ပါဝင္လႈပ္႐ွားႏိုင္ေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အားကစားအသင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး (သို႔) ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း အေျမာက္အျမား ႐ွိပါေသးသည္။ ဤနည္းသည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးရန္၊ ဘာသာစကားအသံုးခ်ရန္ ႏွင့္ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စႏွင့္ ဝါသနာမ်ားကို အသံုးခ်ခြင့္ရရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းေကာင္းတခု ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြက္ ကေလး႐ွိေနသူမ်ားအတြက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိရန္ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ဘဝတြင္ လုပ္ကိုင္စရာမ်ဳိးစံုျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနတတ္သည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ အားလပ္ခ်ိန္သြားလာလႈပ္႐ွားသြားလာမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရသည့္အခါ၊ အားကစားေလ့က်င့္ရာေနာက္ လိုက္သြားရသည့္အခါ (သို႔) မိဘဆရာအသင္းအစည္းအေဝးတက္ရသည့္အခါမ်ားတြင္ အျခားကေလးမိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကရသည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာသစ္တခုသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရသူ ေနာ္ေဝလူမ်ဳိးမ်ားလည္း

အခ်က္အလက္

စကားေျပာေလ့က်င့္ေရးမွ ရႏိုင္သည္မွာ

  • စကားေျပာေလ့က်င့္မႈ
  • တန္ဖိုး႐ွိေသာ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႄကံႈ
  • အသံုးဝင္ေသာ ေထာက္ခံမည့္သူမ်ား
  • အဆက္အစပ္ကြန္ယက္

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ သင္ သားသမီးမ်ား႐ွိသလား? ေက်ာင္းဆင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စုေပါင္းလႈပ္႐ွားလုပ္ကိုင္မႈမ်ားသို႔ အတူလိုက္သြားပါ။ သင့္ကေလးေနာက္ကို လုိက္ပါသြားၿပီး အျခားလူသစ္မ်ားႏွင့္ အသိအကၽြမ္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ တိုက္ဆိုင္မႈကို အသံုးခ်ပါ။