ሓደስቲ ወጻእተኛታት ኣብ ኖርወይ

ከመይ ጌርካ ኢኻ ብንጥፈት ኣብ ስራሕ ዓለምን ኣብቲ ኖርወጂያን ሕብረተሰብን ትዋሳእ

Lagerarbeider

ኣብ ኖርወይ ሓዲሽ ንዝኾነ ሰብ፣ ብዙሕ ነገራት ሓዲሽን ጋሻን ክኾኖ ይኽእል ኣዩ። ሓደ ካብቲ ኖርወጂያን ሕብረተሰብ ኰይኑ መታን ኪስመዖ ፡ ብቁልጡፍ ምውህሃድ ኣድላዪ እዩ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ሰብን ነቲ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ ።

ሓደ ሰብ እቲ ኣገዳሲ ኪገብሮ ዘለዎ ነገር ኖርወጂያን ቋንቋ ምምሃር እዩ ። እቲ ቋንቋ ብትዝተፈላለየ መገዲታትንን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታን ክትመሃሮ ይከኣል ኢዩ። መብዛሕትኦም ኣብቲ ኖርወጂያን ኮርስ ብምኻድ ጽቡቕ ጌሮም ኪጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ቋንቋ ዚዝረበሉ ምንዳይ ከኣ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ስራሕ ቦታታት፣ ኣብ ስሩዕ ምስንቅስቃሳት ዚካየደሉን ኣብ ግላውያን ክኸውን ይከኣል እዩ። ገለ ሰባት ኣብ ናይ ቆልዑት ተሌቪዢን ፕሮግራም ብምርእይ” ዜና ብምስማዕ ወይ ከኣ ኣብቲ እግሪ ተሌቪዢን ዝጸሓፍ ብምንባብ ይመሃሩ እዮም።

ኣብ ርእሲ እቲ ስሩዕ ትምህርቲ ቋንቋ ኖርወጂያን መብዛሕትኡ ግዜ ከም ተወሳኺ ንልምምድ ቋንቋ ይኸዱ እዮም። ልምምድ ቋንቋ፡ ወጺኻ ቋንቋ ኖርወጂያን ምዝራብ ትለማመደሉ ሓደ መገዲ እዩ። እዚ ልምምድ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕ ቦታ እዩ

ኣብ ኖርወይ እቲ ስራሕ ዚደሊ ሰብ፡ ባዕሉ ንጡፍ ኪኸውን ኣለዎ። ቋንቋ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፣ ጥብቕ ዝበለ ርክብ ምህላውን ካብ ዝተፈላለየ ስራሓት ተሞክሮ ምርካብን ኣገዳሲ እዩ። ገለ ትካላት ብዛዕባ ናይ ስራሕ ህይወት ንክመሃሩ ዕድል ይረኽቡ። እዚ ልምምድ ስራሕ ዚግበር መብዛሕትኡ ግዜ ናቭ እዩ ዘመሓድሮ።

ናይ ካልእ ሃገር ክእለት ዘለዎ ሰብ ክእለቱ ኣብ ኖርወይ ክጸድቀሉ ከመልክት ይኽእል እዩ። ብዙሕ ዝተፈላለየ ፍትሓት ኣሎ ሰብ ዘለዎ ክእለት ከጽድቐሉ ዝኽእል። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ትረክብ www.nokut.no.

ብስራሕ ዓለም ኣቢልካ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ሕብረተሰብ ተዋሳኣይ ክትከውን ትኽእል። ብዙሓት ወለንተኛታት ማሕበራት ኣለዋ፣ ማሕበር ስፖርት፣ ማሕበር ፖለቲካ ወይ ማሕበር ሃይማኖት ኣብአን ክትዋሳእ ትኽእል ኢኻ። እዚ ሓደ ጽቡቕ ዝዀነ ምስ ካልኦት ትፋለጠሉ መገዲ እዩ። ቋንቋኻ ፡ ክእለትካን ድልየትካን ተጠቀመሉ።

ኣብ ኖርወይ ቆልዓ ዘለዎ ሰብ ብዝበለጸ ምስ ካልኦት ሰባት ንክራኸብ ዕድል ኣለዎ። እቲ ቆልዓ መዓልታዊ ብብዙሕ ዓይነት ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዝተታሕዘ እዩ። እቶም ስድራ ቤት ምስ ደቆም ኣብቲ ንጥፈታት ክካፈሉ ከለው፣ ናብቲ ስፖርታዊ ወይ ሙዚቃዊ ስልጠና ከብጽሕዎም ወይ ናብ ኣኼባ ወለዲ ክኸዱ ከለው ምስቶም ካልኦት ስድራ ቤት ይፋለጡ። ኖርወጂያን ናብ ካልእ ቦታ ኪቕይሩ ከለው፣ ምስ ሓደስቲ ሰባት ኪፋለጡ ወይ ምሕዝነት ኪገብሩ እዚ ዓይነት መገዲታት እዮም ዚጥቀሙ።

ጭብጢ

ንልምምድ ቋንቋ ምውጻእ

  • ቋንቋ ትለማመድ
  • ዋጋ ዘለዎ ልምምድ ስራሕ ትረክብ
  • ጠቐምቲ ዝዀኑ ሰባት ትረክብ
  • ዝምድና ትፈጥር

ኣብ ኖርወይ ቆልዓ ኣሎካ’ዶ፧ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ንኪኸይድ ግበር። ኣብቲ ዚኸዶ ቦታ ኣብጽሓዮ፡ ምስቶም ሓደስቲ ሰባት ንኽትፋለጥ እቲ ዕድል ተጠቐመሉ!