دموكراسی و دولت رفاه

حقوق و آزادی در دموكراسی


ناروی یك كشور دموكراتیک است. كلمه دموکراسی در اصل یونانی بودە و به معنی مردم سالاری می باشد. مردم از طریق انتخاب نمودن احزاب سیاسی برای پارلمان، شورا های ولایتی و شوراهای شهری سیاست را اداره می كنند. از این طریق اكثریت تصمیم گیرنده می باشد. اما یک پرنسیپ یا اصل مهم این می باشد کە اكثریت باید درهنگام ایجاد سیاست به نقطە نظرهای اقلیت نیز توجه کند.

در یك دموكراسی، شهروندان از حقوق و آزادی های خاصی برخوردار می باشند:

حقوق بشر

FN-flagget FN-bygningen i New York
حقوق بشر شامل همه ما می گردد و ما این حقوق را بە دلیل اینکە انسان هستم داریم و نه بە خاطر اینكه در مکان خاصی در جهان زندگی می كنیم و یا پیروی ازدین خاصی میکنیم یا متعلق بە ملیت خاصی هستیم. ما بنابراین میگوییم كه حقوق بشر فراگیر و جهانی می باشد. حقوق بشر در درجە اول در مورد رابطه میان فرد و دولت می باشد.

در سال ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب كرد كه شامل همە انسان ها می گردد. اعلامیه حقوق بشراز جملە شامل موارد زیر می باشد:

 • همه انسان ها آزاد به دنیا آمده اند و دارای ارزش انسانی و حقوق یکسان می باشند
 • همه افراد بدون درنظرداشت جنسیت، مذهب، نژاد، دیدگاه های سیاسی، ملیت و غیره از حقوق بشری برابر برخوردارند.
 • همه افراد دارای حق آزادی و امنیت شخصی میباشند.
 • شكنجه به هر شکلی کە باشد ممنوع می باشد
 • همه افراد باید از امنیت حقوقی برخوردار باشند
 • همه مردم حق دارند كه از طریق رای دادن سری در انتخابات آزاد بالای اوضاع سیاسی كشور تاثیر گذار باشند

در ناروی بخش های زیادی از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در قوانین گنجانیدە شده اند.

Likestilling

Personar i rullestol Homofilt par To eldre damer på tur Fem barn sammen

بە طور سنتی، مفهوم برابری این بودە کە زنان و مردان از حقوق و فرصت های برابر برخوردار باشند. امروزه برابری معنی وسیعتری دارد: تمام انسانها بدون در نظر گرفتن سن، ملیت، توانائی جسمی، جنسیت، مذهب و گرایش جنسی باید حقوق و فرصت های برابر داشته باشند.

مساوات از جملە بە معنی داشتن امکان برابر در جهت نفوذ، تقسیم مسئولیت و وظایف بە طور عادلانە می باشد، و اینکە افراد خود را مطمئن احساس نمایند کە مورد اعمال زور و تجاوز قرار نمی گیرند.

آزادی بیان

آزادی بیان به معنی این است کە هر انسان بتواند عقاید و نظریات خود را از جملە در باره سیاست و مذهب آزادانە بیان نماید، کە شخص بتوانند بە طور آزادانە با دیگران بحث نماند، و کە افراد بتوانند بدون اینکە مجازات شوند بتوانند بە طور آزادانە در مورد عقاید ونظریات خود بنویسند.

بە هر حال یک سرحد بین گفتار و نوشتار آزادانە با زشت گفتن در مورد دیگران وجود دارد. بنابراین ما بعضی قوانین داریم كه محدودیت هایی را برای آزادی بیان وضع می كنند. بطورمثال بیانات نژاد پرستانە و دیگر اظهارات انزجارآمیز چە بە صورت تقریری یا تحریری غیر قانونی می باشد.

آزادی بیان شامل افراد شخصی، رادیو، تلویزیون و روزنامە ها می باشد

امنیت حقوقی

در ناروی، شهروندان دارای امنیت حقوقی خوبی می باشند. این امر از جملە شامل مسائل زیرمی گردد:

 • هیچ کس را نمی توان بدون محاکمە نمودن در محکمه بە حبس محکوم کرد. محاکمە به این معنی می باشد کە قضات مستقل تصمیم می گیرند كه فرد متهم مجرم شناختە شود یا تبرئە گردد، و هیت قضائی مستقل در مورد نوع مجازات تصمیم می گیرد در صورتیکە متهم مجرم شناختە شود. با این حال، زمانیکە پولیس مشغول تحقیقات و بررسی در مورد یک قضیه جزایی می باشد، افراد را قبل از محاکمە می توان توقیف کرد.
 • همه متهمان حق داشتن وکیل مدافع را دارند.
 • محاکم مستقل می باشند. به معنی اینکه محاکم در کار خود تحت تاثیر سیاستمداران، رسانە ها و یا دیگران قرار نمی گیرند. پارلمان، دولت و دیگر مقامات دولتی نمی توانند در تصمیم گیری های قضایی مداخله کنند.
 • هیچ قانونی عطف بە ما سبق نیست. به معنی اینکه در زمان تعیین جرم و مجازات باید از قوانینی استفادە گردد کە در زمان وقوع جرم اعتبار داشتە اند.

آزادی عقاید و ادیان

آزادی غقاید و ادیان بە این معنی می باشد كه مردم در انتخاب دین یا گرایشات و پیروی از دین و عقاید خود آزاد می باشند. هیچ كس حق ندارد كه دیگران را مجبور به پیروی و یا ترك یک گروه مذهبی یا کلیسا نماید. بدون در نظر داشت نظر دیگران هرکس از سن ۱۵ سالگی حق دارد كه بر اساس تصمیم خویش خود را شامل کلیسا/گرایش مذهبی کند و یا اینکه یک کلیسا یا جامعه مذهبی را ترک نماید. هیچكس نباید بە دلیل دین و مذهبش تحت تعقیب قرار گیرد و یا مجازات شود.

بە همان اندازە کە همگی در انتخاب آزادانە دین / گرایش آزاد می باشند بە همان اندازە هم مهم می باشد کە ما در نداشتن دین یا گرایش دیگری آزاد باشیم.

آزادی سازمان یا انجمن

آزادی سازمان چندین معنا دارد. مهمترین اینها قرار ذیل است:

 • فرد حق کسب عضویت را در احزاب سیاسی و یا گروه های ذی نفوذ بدون هراس اینکه مورد تعقیب یا مجازات قرار گیرد دارد.
 • هر فرد حق داشتن عضویت در اتحادیە کارگران را بدون اینکە مورد تعقیب یا مجازات قرار گیرد دارد. فرد در بعضی از حالات حق دارد تا اعتصاب نیز کند.
 • افراد حق دارند تا نظریات و عقاید خود را از طریق تظاهرات قانونی بیان کنند

واقعیت ها

حق رای دادن

 • سن داشتن حق رای دهی در ناروی 18 سال می باشد
 • برایدادن رای در انتخابات عمومی شما باید تابعیت ناروی را داشته باشید.
 • برای رای دادن در شورای شهر یا انتخابات شورای شهر شما باید در ناروی برای مدت سه سال زندگی نموده باشید.
 • از زمانیکه خانم ها درای حق رای در سال ۱۹۱۳ شدند، در ناروی داشتن حق رای عمومی شد.

قانون رفع تبعیض (بند الف ماده ۱۳۵ قانون جزا)

« بیان یا اظهارات تبعیض آمیز یا تنفرآمیز شامل تهدید نمودن یا توهین نمودن ، ایجاد نمودن تنفر، تعقیب و یا تحقیر افراد به خاطر

  ا) رنگ جلد یا اصلیت ملیتی یا قومی،
  ب) دین یا بینش زندگی
  پ) همجنسگرایی، شکل زندگی یا جهتگیری، یا
  ت) معلولیتشان میشود.»

فقره نژاد پرستی قابل بحث می باشد. بعضی افراد وجود دارد که آنها می خواهند آنرا از بین ببردن چون که فکر می کنند که با آزادی بیان در تضاد می باشد. تعداد بسیار کم از افراد برای آن مجازات گردیده اند.

22 جولای 2011

تاریخ 22 جولای سال 2011 یک روز مهم در تاریخ معاصر ناروی شمرده می شود. این همان روز است که ناروی تجربه عمل تروریستی را داشت. هشت تن کشته شدن زمانیکه یک بمب در منطقه اسلو انفجار نمود و 69 تن در جزیره اتویا کشته شدن در جریان خیمه تابستانی سیاسی جوانان. تعداد دیگر مردم در جریان این حملات زخمی شدند. یک تن در عقب هر دو حمله قرار داشت.