دموکراسی و دولت رفاه

حقوق و آزادی در دموکراسی


نروژ یك كشور دموكراتیک است. كلمه دموکراسی در اصل یونانی بودە و به معنی مردم سالاری می باشد. مردم از طریق انتخاب احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان، انجمن استان و شوراهای شهری، سیاست را اداره می كنند. از این طریق اكثریت تصمیم گیرنده می باشد. با این حال یک اصل مهم این می باشد کە اكثریت باید به‌ هنگام سیاست گذاری نقطە نظرهای اقلیت را نیز در نظر بگیرد.

در یك دموكراسی، شهروندان از حقوق و آزادی های خاصی برخوردار می باشند:

حقوق بشر

FN-flagget FN-bygningen i New York
حقوق بشر شامل همه ما می گردد و ما این حقوق را بە دلیل اینکە انسان هستم داریم و نه بە خاطر اینكه در مکان خاصی در جهان زندگی می كنیم و یا پیرو مذهب خاصی یا متعلق بە ملیت خاصی هستیم. ما بنابراین میگوییم كه حقوق بشر فراگیر و جهانی می باشد. حقوق بشر در درجە اول در مورد رابطه میان فرد و دولت می باشد.

در سال ١٩٤٨ سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب كرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل همە انسان ها می گردد و از جملە شامل موارد زیر می باشد:

 • کلیە انسان ها آزاد متولد شدە و دارای ارزش انسانی و حقوق برابر می باشند.
 • کلیە افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت، مذهب، نژاد، دیدگاه های سیاسی، ملیت و غیره از حقوق برابر برخوردار می باشند.
 • کلیە افراد حق آزادی و امنیت را دارند.
 • شكنجه در هر شکلی کە باشد ممنوع می باشد.
 • کلیە افراد باید از امنیت حقوقی برخوردار باشند.
 • همە مردم حق دارند كه از طریق رای دادن مخفی در انتخابات آزاد بر اوضاع سیاسی كشور تاثیر گذار باشند.

در نروژ بخش های زیادی از اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در قانون گنجانیدە شده است.

برابری جنسیتی

Personar i rullestol Homofilt par To eldre damer på tur Fem barn sammen

بە طور سنتی، مفهوم برابری جنسیتی این بودە کە زنان و مردان از حقوق و فرصت های برابر برخوردار باشند. امروزه برابری جنسیتی مفهوم گستردە تری دارد: کلیە انسانها بدون در نظر گرفتن سن، ملیت، توانائی جسمی، جنسیت، مذهب و گرایش جنسی باید حقوق و فرصت های برابر داشته باشند.

برابری جنسیتی از جملە بە معنی داشتن امکان برابر در جهت نفوذ و تاثیر، تقسیم مسئولیت و وظایف بە طور عادلانە می باشد، و اینکە افراد نباید احساس نمایند کە در معرض آزار و تجاوز قرار می گیرند.

آزادی بیان

آزادی بیان به معنی این است کە هر انسان بتواند عقاید و نظریات خود را از جملە در باره سیاست و مذهب آزادانە بیان نماید، کە شخص بتوانند بە طور آزادانە با دیگران بحث نماید، و کە افراد بتوانند بدون اینکە مجازات شوند بتوانند بە طور آزادانە در مورد عقاید ونظریات خود بنویسند.
با این وجود مرزی میان گفتار و نوشتار آزادانە با سزا گفتن بە دیگران وجود دارد. بنابراین ما برخی قوانین داریم كه محدودیت هایی را برای آزادی بیان وضع می كنند. برای نمونە اظهارات نژاد پرستانە و دیگر اظهارات تبعیض آمیز چە بە صورت شفاهی یا کتبی غیر قانونی می باشد.

آزادی بیان شامل افراد شخصی، رادیو، تلویزیون و روزنامە ها می باشد.

صونیت قانونی

در ناروی، شهروندان دارای مصونیت قانونی خوبی می باشند. این امر از جملە شامل مسائل زیرمی گردد:

 • هیچ کس را نمی توان بدون محاکمە نمودن در بە حبس محکوم کرد. محاکمه به این معنی می باشد کە قضات مستقل تصمیم می گیرند كه فرد متهم مجرم شناختە شود یا تبرئە گردد، و هیت قضائی مستقل در مورد نوع مجازات تصمیم می گیرد در صورتیکە متهم مجرم شناختە شود. با این حال، زمانیکە پولیس مشغول تحقیقات و بررسی در مورد یک قضیه جزایی می باشد، به هر حال افراد را میتوان قبل از محاکمە در توقیف یا بازداشت نگهه داشت.
 • همه متهمان حق داشتن وکیل مدافع را دارند.
 • محاکم مستقل می باشند. به معنی اینکه محاکم در کار خود با دوسیه های مشخص تحت تاثیر سیاستمداران، رسانە ها و یا دیگران قرار نمی گیرند. پارلمان، دولت و دیگر مقامات دولتی نمی توانند در تصمیم گیری های قضایی مداخله کنند
 • هیچ قانونی عطف بە ما سبق نیست. به معنی اینکه در زمان تعیین جرم و مجازات باید از قوانینی استفادە گردد کە در زمان وقوع جرم اعتبار داشتە اند.

آزادی مذهب و عقیده‌

آزادی مذهب و عقیده‌ بە این معنی می باشد كه مردم در انتخاب مذهب یا عقیده‌ آزاد می باشند و به‌ صورت آزادانه‌ می توانند مذهب یا عقیده‌ خویش را به‌ عمل آورند. هیچ كس حق ندارد كه دیگران را مجبور به پیروی یا ترك یک گروه مذهبی یا کلیسا نماید. هر فردی از سن ١٥ سالگی بدون در نظر گرفتن عقیده‌ دیگران حق دارد كه بر اساس تصمیم خویش کلیسا/گرایشات مذهبی دیگر را ترک نماید. هیچكس نباید بە دلیل مذهبش تحت تعقیب قرار گیرد یا مجازات شود.

بە همان اندازە کە کلیە افراد در انتخاب آزادانە مذهب / گرایشات آزاد می باشند بە همان اندازە هم مهم می باشد کە ما در نداشتن مذهب یا گرایش دیگری آزاد باشیم.

آزادی سازماندهی

آزادی سازماندهی دارای چندین مفهوم می باشد. مهمترین اینها عبارتند از:

 • افراد بدون اینکە خطر تعقیب و مجازات آنها را تهدید نماید، حق عضویت در احزاب سیاسی یا سازمان های ذی نفوذ را داشته‌ باشند.
 • افراد بدون اینکە خطر تعقیب و مجازات آنها را تهدید نماید، حق عضویت در احزاب سیاسی یا سازمان های ذی نفوذ را داشته‌ باشند. در شرایط خاص حق عتصاب كردن را نیز داشته‌ باشند.
 • افراد حق ابراز عقاید خود را از طریق تظاهرات قانونی دارند.

آمار

حق رای

 • سن حق دادن رای در نروژ 18 سال می باشد
 • جهت رای دادن در انتخابات پارلمانی باید تابعیت نروژ را داشته باشید.
 • برای رای دادن در انتخابات انجمن استان و شورای شهرداری باید در سە سال اخیر پیش از انتخابات در نروژ زندگی کردە باشید.
 • ما در نروژ حق عمومی رای دادن را پس از اینكه‌ به‌ زنان در سال ١٩١٣ حق رای دادن داده‌ شد، داشتە ایم

فقرە نژادپرستی (مادە 185a قانونی کیفری)

«کسی کە بە صورت عمد و یا غفلت شدید در ملع عام اظهارات تبعیض آمیز یا نفرت آمیز بیان کند، بە جریمە نقدی یا تا ٣ سال زندان مجازات خواهد شد. استفادە از علائم هم بە مثابە اظهارات تلقی می گردد. همدستی هم بە همان شیوە مجازات می گردد. اظهارات تبعیض آمیز و نفرت انگیز بدان معنی است کە فردی را بە دلیل
الف) رنگ پوست، ملیت یا قومیت
ب) مذهب یا بینش زندگی
ج) همجنس گرایی، شیوە زندگی یا جهت گیری، یا
د) ناتوانی جسمی و روحی

تهدید یا توهین نمود، دامن زدن بە نفرت، تعقیب و تحقیر نمود.

فقره نژاد پرستی بحث برانگیز می باشد. بعضی ها می خواهند کە آنرا حذف نمایند چونکە بە نظر آنها این فقرە قانونی در تضاد با آزادی بیان می باشد. تعداد بسیار کمی براساس این فقرە مجازات گردیده اند.

22 جولای 2011

تاریخ 22 جولای سال 2011 یک روز مهم یا نقطە عطفی در تاریخ معاصر نروژ شمرده می شود. نروژ در این روز در معرض یک عمل تروریستی قرار گرفت. هشت تن بە علت انفجار بمبی در محلە دولت در اسلو کشته شدند و 69 تن هم در جزیره اتویا در اردوگاه تابستانی سیاسی برای جوانان بە ضرب گلولە کشته شدند. علاوە بر این تعداد زیادی هم آسیب دیدند. یک شخص مرتکب هر دوی این حوادث بود.