تاریخ، جغرافیا و روش زندگی

اقلیم

ناروی دارای چهار فصل می باشد: بهار، تابستان، خزان و زمستان.

ب و هوا در ناروی ازیک بخش تا بە بخشی دیگر کشور متفاوت می باشد. آب و هوا می تواند در یک بخش کشور نیز زیاد متفاوت باشد و به طور قابل ملاحظه ای ازیک سال به سال دیگر تغییر نماید. درکل می توان گفت کە مناطق ساحلی زمستانهای معتدل همراه با برف کمی دارند، در حالی که مناطق داخلی دارای زمستانهای سرد همراه با برف زیاد می باشند. از سوی دیگر، مناطق داخلی اکثراً دارای تابستانهای گرم و خشک می باشند. در غرب ناروی نسبت به شرق ناروی باران بیشترمی بارد.

تفاوتهای زیادی هم در میزان روشنایی از طرف روزمیان شمال و جنوب کشور وجود دارد. هر چه بیشتر بە طرف شمال برویم روزها در زمستان کوتاه تر می شوند. در هامرفست، کە شمالی ترین شهر اروپا در خشکی می باشد تقریبا دو ماه از طرف شب و روز در زمستان تاریک می باشد. در این دو ماه به طور کلی روشنایی در روز وجود ندارد. اما در تابستان وضعیت کاملا برعکس می باشد. در تابستان آفتاب در وسط شب می درخشد، این پدیده آفتاب نیمه شب (میدناتسول) نامیده میشود.

Midnattssol

در بخش های جنوبی کشور هم نیز تفاوت های زیادی بین طول روز درتابستان و زمستان وجود دارد. اما در مناطق جنوبی نە تاریکی دائم و نە درخشیدن آفتاب در نیمه شب را داریم.

مدارقطبی که از شمال شهر مویرانا میگذرد بین منطقه ای که ایام تاریک یا شبهای قطبی و تابستان نیمه شب دارد سرحد ایجاد میکند.

واقعیت ها

درجه حرارت هوا

بالاترین درجە حرارت کە تاکنون در ناروی ثبت شدە است ۳۵،۶ درجە سانتیگریت می باشد (نسبین، ۲۰ جولای ۱۹۷۰ ).

پائین ترین درجە حرارت کە تا حالا در ناروی ثبت شدە است ۵۱،۴ درجە سانتیگریت زیر صفر می باشد (کاراشوک،اول جنوری ۱۸۸۶ ).

جریانات نرم بحر

باوجود ناروی از شمال به دور واقع شده است، ولی اقلیم آن از سایر کشور های شمالی جهان کرده نرم تر می باشد. این بدلیل جریانات نرم بحر از خلیج مکسیکو در آمریکا مرکزی بوده که بسوی شمال الی سواحل ناروی می وزد وهوای گرم تولید می کند.