تاریخ، جغرافیا و روش زندگی

سنت ها و رخصتی ها

روزهای بزرگداشت

روزاول سال نو
سال در ماه جنوری آغاز می شود. ما اول جنوری را روز سال نو می نامیم. در این روز اکثر مغازه ها بسته می باشند، بسیاری از مردم تعطیلات کاری دارند و مدارس هم تعطیل می باشد.

روز جهانی زن
۸ مارچ روز جهانی زن می باشد. در سال های ۱۹۷۰، بسیاری از مردم برای برابری جنسیتی و حقوق زنان مبارزە می کردند وهر سال درناروی روز جهانی زن از سال ۱۹۷۲ به این طرف تجلیل میشود. ۸ مارچ یک روز رخصتی رسمی نمی باشد.

عید پاک
عید پاک در ماه مارچ یا اپریل می باشد. تاریخ آن از یک سال تا بە سال دیگر متفاوت می باشد.

پنجشنبه میثاق یا پنجشنبه مقدس، آدینهٔ مقدس و روز اول عید پاک روزهای مقدس شمرده میشود. آنگاه مغازە ها برای چند روزبستە می باشد و بسیاری از مردم دراین روزها از کار رخصت اند. مکاتب در روزهای عید پاک بستە می باشد و بسیاری از افراد شاغل علاوە بر روزهای تعطیلی رخصتی هم می گیرند.

روز معراج و عید پنجاهه
روز معراج ۴۰ روز بعد از عید پاک و عید پنجاهه (پنطیکاست) ۵۰ روز پس از عید پاک می باشد. هر دوی این دو روز روزهای مذهبی عیسوی هستند. روز معراج و روز دوم عید پنجاهه رخصتی عمومی می باشند.

روزکارگر
روز جهانی کارگر اول ماه می میباشد. در این روز بسیاری از مردم راهپیمائی می کنند و مطالبات سیاسی مورد اهمیت خویش را بیان می نمایند. روز اول ماه می، یک روز رخصتی عمومی میباشد

روزملی
17.mai 17.mai 17.mai

۱۷ماه می روز ملی ناروی می باشد. ما این روز را جشن میگیریم چون کشور در۱۷ ماه می ۱۸۱۴ صاحب قانون اساسی خویش گردید.

۱۷ماه می قبل ازهر چیز یک روزی برای اطفال می باشد. تقریبا همه کودکان کودکستان ها واطفال مکاتب در راهپیمایی شرکت نموده، بیرق ناروی را در دست گرفتە و آواز می خوانند. بسیاری از آنها خود را آراستە می کنند. گروه موسیقی با یونیفورم های جالب در صف اول راهپیمایی قرار می گیرد. بسیاری از اطفال در این گروه ها موسیقی می نوازند.

در ۱۷ ماه می، اطفال اجازه دارند که به هر اندازه که می خواهند آیسکریم و ساسچ بخورند. اطفال در ناروی چشم براه آمدن این روز می باشند. روز ۱۷ می رخصتی عمومی میباشد.

کریسمس یا عید میلاد مسیح

سیاری ها در ماه دسامبر کریسمس را جشن می گیرند. کریسمس یک روز مذهبی عیسوی بودە و بزرگداشت از سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح می باشد. کریسمس و جشن کریسمس برای اکثر مردم یک رسم مهمی می باشد. کریسمس در قدم اول یک جشن فامیلی می باشد.

کریسمس در تاریک ترین زمان سال فرا میرسد و برای بسیاری از افراد این جشن به معنی روشنایی و گرمی می باشد در حالیکە هوای بیرون از خانە در سردترین و تاریک ترین زمان خود می باشد. مدتها پیش از اینکه ناروی بە یک کشور عیسوی تبدیل گردد، گرفتن جشن های بزرگ در این موقع از سال نورمال بود. این جشن ها شاید دقیقاً برای ایجاد روشنایی در تاریکی گرفتە میشد.

۲۴ دسامبر شب کریسمس نامیدە می شود. در این روز صرف یک غذای شام سنتی کریسمس یکجا همرای فامیل مروج می باشد. مناطق مختلف کشوردارای رسوم مختلف می باشند. اکثر مردم رسم های خاص بە خود را دارند و حفظ این سنت ها برای آنها مهم می باشد. دادن تحفه بە یکدیگر در شب کریسمس معمول می باشد – تحفه کریسمس

بل از کریسمس، بسیاری از مردم به دوستان و خانواده پوستکارت و یا ایمیل می فرستند و کریسمس خوبی را برای انها آرزو می کنند. شاگردان مکاتب روزهای کریسمس رخصتی دارند و بسیاری از افراد شاغل از کار رخصت می گیرند. مغازەها چند روزی در ایام کریسمس بستە می باشند.

شب سال نو
Fyrverkeri

سیاری از مردم شب سال نو را در ۳۱ دسامبر با خانواده و دوستان جشن می گیرند. بسیاری آتش بازی می کنند. در نیمە شب منظره عالی نمایان میشود هنگامی کە آسمان تاریک با راکت ها و آتش بازی های دیگر روشن می گردد. روزآخرسال (شام سال نو) رخصتی رسمی نمی باشد.

بعضی از سنت ها و بزرگداشت ها در جنتری رسمی نمیشوند.

جشن تولد
Bursdagsbarn som blåser ut lys på kaka

تجلیل جشن تولد به خصوص مروج می باشد. اطفال اکثراً علاوه بر یک جشن فامیلی، دوستان خود را از کودکستان یا مکتب بە جشن سالگره دعوت می کنند.

بسیاری جشن سالگره را در خانه خویش برگزار می کنند، اما بعضی ها جشن تولد را در جاهای دیگر مانند رستوران پیتزا، حوض آببازی و یا در یک مرکز فعالیت اطفال برگزار می کنند. مهمانان یک تحفه کوچک برای کسیکه جشن تولد دارد با خود می آورند.

عروسی
Brudepar

هر سال در حدود ۲۳۰۰۰ زوج در ناروی ازدواج می کنند. بیش از نیمی از آنها در کلیسا و بقیه در یک دفتر دولتی ازدواج میکنند. افراد هم جنس هم اجازە دارند همرای هم دیگرازدواج کنند.

یشتر افرادی که ازدواج می کنند جشن عروسی خود را با فامیل و دوستان می گیرند. مهمانان جشن عروسی، آشنایان و یا خانوادە شاه وعروس معمولاً بە زوج تحفه میدهند.

غسل تعمید
همه ساله تقریباً ۶۰۰۰۰کودک در ناروی تولد میشود.
بین ۵۰ تا ۶۰ فیصد از آنها در هنگام نوزادی در کلیسا غسل تعمید میشوند. هنگامی که یک طفل غسل تعمید می شود عضویت کلیسا را کسب میکند. والدین در مورد گرفتن و یا نگرفتن غسل تعمید طفل تصمیم می گیرند.

زمانیکه یک کودک غسل تعمید می شود، خانواده اغلب جشن بزرگی می گیرد و کودکی که غسل گرفته تحفه دریافت می کند.
خانوادە ها اکثراً برای کودکانی کە در کلیسا غسل تعمید نمی شوند یک جشن غیر مذهبی بر گزار می کنند. بعضی از آنها در یک مراسم نام گذاری سازمان یافتە غیر مذهبی شرکت می کنند و در حالیکه برخی دیگر یک جشن کاملا خصوصی دارند.

Konfirmasjon

زمانیکه نوجوانان بە سن ۱۵-۱۴ سالگی می رسند، آنها می توانند تصمیم بە تجدید عهد دینی بگیرند. اگر آنها در داخل کلیسا تجدید عهد دینی کنند به این معنی است که آنها میخواهند به عضویت خود در کلیسا ادامه دهند.تجدید عهد دینی به یک نحوه تائید غسل تعمید میباشد. در دهە های اخیر تجدید عهد انسان گرایی بیشتر رواج پیدا کردە است، این جشن گرفتن آغاز نوجوانی بدون محتوای دینی می باشد. قبل از مراسم تجدید عهد دینی، جوانان در یک کورس آمادگی در کلیسا یا در یک سازمان غیر مذهبی شرکت می کنند. درکورس تجدید عهد دینی در کلیسا، در مورد عیسویت می آموزند و در مورد مسائل اخلاقی و معنوی بحث می کنند. آنها در کورس تجدید عهد انسان گرایی در مورد دیدگاه انسانگرایی می آموزند و درمورد سبک زندگی، اخلاق و وجدان بحث می کنند.

زمانیکە یک نوجوان تجدید عهد می نماید، خانواده جشن بزرگی را برپا می کند و نو جوان تجدید عهد شدە تحفه ها دریافت می کند.
نزدیک بە ۶۰ فیصد نوجوانان در کلیسا تجدید عهد دینی میشوند. درحدود ۲۰ فیصد تجدید عهد انسان گرایی را انتخاب می نماید. تفریباً ۲۰ فیصد از نوجوانان مراسم تجدید عهد را بە جای نمی آورند.

تشییع جنازه
Kiste

همه ساله در حدود ۴۰۰۰۰ نفر در ناروی فوت میکند. تشییع جنازه تقریباً۸۵ در صد این ها توسط کلیسا صورت میگیرد. این بدان معنی است که یک کیشش مراسم خاکسپاری را مدیریت می کند.

دو نوع اصلی از تشییع جنازه وجود دارد: دفن جسد با تابوت و دفن خاکسترجسد با کوزه . در تدفین، مرده یکجا همرای تابوت در زمین مدفون می گردد در حالی که در مراسم سوزاندن، جسد فرد فوت شدە سوزانده می شود وخاکستر مرده را داخل کوزە کرده بعداً کوزه یکجا با محتوایش در زمین دفن می گردد.

واقعیت ها

1 جنوری روز سال نو

8 مارچ روز بین المللی زن
در ماه های مارچ و اپریل: ایستر

چهل روز بعد از ایستر: روز

50 روز بعد از ایستر: پینتیکاست

1 می: روز بین المللی کارگر

17 می: روز قانون اساسی ناروی

24 دسمبر: روز کرسمس

31 دسمبر: روز سال نو