تاریخ، جغرافیا و سبک زندگی

سنت ها و مراسم ملی و مذهبی

سالگردها

روز اول سال نو
سال در ماه ژانویە آغاز می شود. ما اول ژانویە را روز سال نو می نامیم. در این روز اکثر مغازه ها بسته می باشند، بسیاری از مردم تعطیلات کاری دارند و مدارس هم تعطیل می باشد.

روز جهانی زن
٨ مارس روز جهانی زن می باشد. در سال های ١٩٧٠، بسیاری از مردم برای برابری جنسیتی و حقوق زنان مبارزە می کردند و هر سال در نروژ روز جهانی زن از سال ١٩٧٢ به این طرف جشن گرفته شدە است. ٨ مارس یک روز تعطیلی رسمی نمی باشد.

عید پاک
عید پاک در ماه مارس یا در آوریل می باشد. تاریخ آن از سالی بە سال دیگر متفاوت می باشد. عید پاک یک روز مذهبی مسیحی می باشد. اما برای بسیاری از مردم عید پاک مفهوم مذهبی ندارد. عید پاک به عنوان چند روز تعطیلی اضافی بعد از یک زمستان طولانی تلقی می شود.

پنجشنبه‌ فرمان (Skjærtorsdag) ، آدینه‌ نیك (langfredag) و روز اول عید پاك، روزهای مقدس می باشند. در این روزها مغازە ها بستە می باشند و بسیاری از مردم در این روزها تعطیلی کاری دارند. مدارس در کلیە روزهای عید پاک بستە می باشند و بسیاری از افراد شاغل علاوە بر این روزهای مقدس، مرخصی هم می گیرند.

روز صعود مسیح و عید پنجاهه‌
روز صعود مسیح ٤٠ روز بعد از عید پاک و عید پنجاهه‌ ٥٠ روز پس از عید پاک می باشد. هر دوی این دو روز روزهای مذهبی مسیحی هستند. روز صعود مسیح و روز دوم پنجاهه‌ تعطیلات رسمی می باشند.

روز کارگر
روز جهانی کارگر اول ماه مە می باشد در این روز بسیاری از مردم راهپیمائی می کنند و مطالبات سیاسی مورد اهمیت خویش را بیان می نمایند. روز اول ماه مە، یک روز تعطیل رسمی می باشد.

روز ملی
17.mai 17.mai 17.mai

١٧ ماه مە روز ملی نروژ می باشد. کشور در ١٧ ماه مە ١٨١٤ صاحب قانون اساسی خویش گردید و ما این روز را جشن می گیریم.

١٧ ماه مە قبل از هر چیز روزی برای کودکان می باشد. تقریبا همه کودکان مهد کودک و مدارس در راهپیمایی شرکت نموده، پرچم نروژ را در دست گرفتە و آواز می خوانند. بسیاری از آنها خود را آراستە می کنند. گروه موسیقی با اونیفورم های جالب در خط اول راهپیمایی قرار می گیرند. بسیاری از کودکان در این گروه ها، موسیقی می نوازند.

در ١٧ ماه مە، بچه ها اجازه دارند که به هر اندازه که می خواهند بستنی و سوسیس بخورند. بچە ها در نروژ بسیار مشتاق آمدن این روز می باشند. ١٧ ماه مە تعطیل رسمی می باشد.

کریسمس

بسیاری در نروژ در ماه دسامبر کریسمس را جشن می گیرند. کریسمس یک روز مذهبی مسیحی بودە و سالروز میلاد مسیح می باشد.

کریسمس در تاریک ترین زمان در سال می باشد و برای بسیاری از افراد این جشن به معنی روشنایی و گرمی می باشد در حالیکە بیرون از خانە در سردترین و تاریک ترین زمان خود می باشد. مدتها پیش از اینکه نروژ بە یک کشور مسیحی تبدیل گردد، گرفتن جشن های بزرگ در این موقع از سال معمول بود. این جنش ها شاید برای ایجاد روشنایی در تاریکی گرفتە شدە باشند.

٢٤ دسامبر شب کریسمس نامیدە می شود. در این روز صرف یک شام سنتی کریسمس با خانواده مرسوم می باشد. مناطق کشور دارای سنت های مختلف می باشند. اکثر مردم سنت های خاص بە خود را دارند و حفظ این سنت ها برای آنها مهم می باشد. دادن کادو بە یکدیگر در شب کریسمس معمول می باشد – هدیە کریسمس

قبل از کریسمس، بسیاری از مردم به دوستان و خانواده کارت و یا ایمیل می فرستند و کریسمس خوبی را برای انها آرزو می کنند.

شب سال نو
Fyrverkeri

بسیاری از مردم شب سال نو را در ٣١ دسامبر با خانواده و دوستان جشن می گیرند. بسیاری آتش بازی می کنند. در نیمە شب منظره فوق العادەای پدید می آید هنگامی کە آسمان تاریک با راکت ها و آتش بازی های دیگر روشن می گردد. شب سال نو تعطیل رسمی نمی باشد.

برخی از سنت ها و سالگردهای خصوصی كه‌ بر اساس تقویم نمی باشند

جشن تولد
Bursdagsbarn som blåser ut lys på kaka

گرفتن جشن تولد به ویژە برای کودکان مرسوم می باشد. کودکان اغلب علاوه بر یک جشن خانوادگی، دوستان خود را نیز از مهد کودک یا مدرسە بە جشن تولد دعوت می کنند.

بسیاری جشن تولد را در خانه خویش برگزار می کنند، اما بعضی ها جشن تولد را در جاهای دیگر مانند رستوران پیتزا، استخر شنا و یا در یک مرکز فعالیت کودکان برگزار می شود. مهمانان یک هدیه کوچکی را برای كودكی كه‌ جشن تولد دارد با خود می آورند.

عروسی
Brudepar

هر سال در حدود ٠٠٠ ٢٣ زوج در نروژ ازدواج می کنند. برخی از آنها در کلیسا و برخی دیگر در یک اداره دولتی عقد ازدواج می کنند. افراد همچنین اجازە ازدواج با همجنس خود را نیز دارند.

بیشتر افرادی که ازدواج می کنند جشن عروسی خود را با خانواده و دوستان می گیرند.
مرسوم می باشد کە مهمانان جش عروسی، آشنایان و یا خانوادە عروس و داماد بە آنها هدیە بدهند.

غسل تعمید
سالانه‌ حدود ٠٠٠ ٦٠ کودک در نروژ متولد می شوند.
میان ٥٠ و ٦٠ درصد اینها بە هنگام نوزادی در کلیسا غسل تعمید شدند. هنگامی که کودکی غسل تعمید می شود بە عضو کلیسا در خواهد آمد. والدین در مورد غسل تعمید کودک و یا عدم غسل تعمید او تصمیم می گیرند.

هنگامی که کودکی غسل تعمید می شود، خانواده اغلب جشن بزرگی می گیرند و کودک هدایا دریافت می کند.
خانوادە ها اغلب برای کودکانی کە در کلیسا غسل تعمید نمی شوند یک جشن غیر مذهبی بر گزار می کنند. بعضی از آنها در یک مراسم نام گذاری انسان گرایانه سازمان یافتە شرکت می کنند و در حالیکه برخی دیگر یک جشن کاملا خصوصی دارند.

مراسم تجید عهد

هنگامی کە نوجوانان بە سن ١٤ – ١٥ سالگی می رسند، آنها می توانند تصمیم بە تجدید عهد دینی نمایند.
در صورتیكه‌ کە آنها مراسم تجدید عهد را در كلیسا انجام دهند این بدین معنی می باشد کە آنها مایل می باشند كه‌ به عنوان عضو کلیسا بمانند. مراسم تجدید عهد روشی برای تایید غسل تعمید می باشد.

در دهە های اخیر تجدید عهد انسان گرایانه بیشتر رواج پیدا کردە است، این جشن گرفتن آغاز نوجوانی بدون محتوای دینی می باشد.
قبل از مراسم تجدید عهد دینی، جوانان در یک دوره آماده سازی در کلیسا یا در یک سازمان بینش زندگی شرکت می کنند. آنها از طریق دوره تجدید عهد دینی در کلیسا، در مورد مسیحیت می آموزند و در مورد مسائل اخلاقی و معنوی بحث می کنند. آنها در دوره تجدید عهد غیر مذهبی در مورد دیدگاه انسانگرایانه‌ می آموزند و در مورد بینش زندگی، اخلاق و وجدان بحث می کنند.

هنگامی کە نوجوانی تجدید عهد می نماید، خانواده مراسم بزرگی برپا می کنند و نوجوان تجدید عهد شدە، هدایا دریافت می کند.

حدود ٦٠ درصد نوجوانان در کلیسا تجدید عهد می كنند. نزدیك به‌ ٢٠ درصد هم تجدید عهد انسان گرایانه‌ را انتخاب می كنند. حدود ٢٠ درصد از نوجوان مراسم تجدید عهد را بە جای نمی آوردند.

تشییع جنازه
Kiste

هر سال، درحدود ٠٠٠ ٤٠ نفر در نروژ فوت می کنند. تقریبا ٨٥ درصد از آنها از طرف کلیسا تشییع جنازه می شوند. این بدین معنی است که یک کشیش مراسم تشییع را بە اجرا در می آورد.

دو نوع اصلی از تشییع جنازه وجود دارد: دفن و سوزاندن جسد متوفی. در تدفین، تابوت حاوی جسد در زمین مدفون می گردد در حالی که در مراسم سوزاندن، جسد متوفی سوزانده می شود و کوزە حاوی‌ خاكستر متوفی در زمین دفن می گردد.

سوزاندن جسد متوفی در نروژ بیشتر و بیشتر رواج پیدا كرده‌ است. تقریبا ٤٠ درصد از کسانی کە فوت می كنند سوزانده می شوند.

آمار

اول ژانویە: روز اول سال نو

8 مارچ: روز جهانی زن

در ماه مارچ / آوریل: عید پاک

40 روز بعد از عید پاک: روز معراج

50 روز بعد از عید پاک: عید گل ریزان (پنطیکاست)

اول می: روز جهانی کارگر

17 می: روز ملی نروژ

24 دسامبر: شب کریسمس

31 دسامبر: شب سال نو