Historie, geografi og levesett

Religioner og livssyn i Norge

Religiøse symboler

Det er full religionsfrihet i Norge. Det betyr at man kan praktisere religionen sin uten at man trenger å være redd for å bli forfulgt eller straffet for dette. Det betyr også at hvert enkelt individ står fritt til å bestemme hvilken religion man ønsker å tilhøre. Like viktig er det at hvert enkelt individ også er fri til å velge ikke å tilhøre en religion.

Det største trossamfunnet i Norge er Den norske kirke. Rundt 70 prosent av befolkningen er medlemmer her. Selv om medlemsprosenten er høy, betyr ikke dette nødvendigvis at religion har en framtredende plass i alles liv. Men kirken er fremdeles viktig for de fleste innbyggerne ved seremonier som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser, i tillegg til i julen.

De forskjellige trossamfunnene får penger til drift fra staten

Tros- og livssynssamfunnene kan få økonomisk støtte fra staten og kommunen. Godkjente tros- og livssynssamfunn får like mye støtte for hvert av sine medlemmer som det Den norske kirke får.

Norge er et flerkulturelt og sekulært samfunn

Moské Kirke Shiva
Norge ble kristnet for rundt 1000 år siden, og siden reformasjonen på 1500-tallet har luthersk kristendom (protestantisme) vært den dominerende religionen i Norge.
Før var det forbudt for nordmenn å melde seg ut av statskirken, og først for rundt hundre år siden ble det lov for ikke-kristne trossamfunn å organisere seg i Norge.
I dag har samfunnet blitt mer og mer sekulært. Det betyr at religion har mindre betydning i samfunnet enn tidligere, både blant privatpersoner og når landets lover skal utformes.

Ulike tros- og livssynsgrupper i Norge

Rundt 30 prosent av befolkningen i Norge er ikke medlemmer av Den norske kirke. Ca. halvparten av disse er medlemmer av andre tros- eller livssynssamfunn, mens den andre halvparten ikke er medlem av noen slike samfunn. De som tilhører tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, fordeler seg slik:

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Fakta

Folkekirken

  • Den norske kirke er en folkekirke. Den er det største trossamfunnet i Norge, og praktiserer luthersk-protestantisk kristendom.
  • Tidligere var Den norske kirke statskirke i Norge.
  • Norge har fra 21. mai 2012 ikke lenger noen statsreligion.

LØS OPPGAVENE