تاریخ، جغرافیا و روش زندگی

دین و مذهب در ناروی

Religiøse symboler

در ناروی آزادی کامل دینی وجود دارد. بە این معنی که افراد می توانند بدون هراس از تعقیب یا مجازات، از دین خود پیروی کنند. این همچنین بدان معنی می باشد کە هر فردی در انتخاب دین خویش آزاد می باشد. وهمان قدرهم مهم است کە در ناروی هر فردی آزادی داشته باشد تا پیرو هیچ دین ومذهبی نباشد.

بزرگترین جامعە مذهبی درناروی کلیسای ناروی می باشد که کلیسای مردمی است. اساساً همه را شامل میباشد واین رقم روی تعداد اطفالی که غسل تعمید شده اند و افرادیکه ترک عضویت از کلیسا نمی کنند استوار میباشد. اگر چە میزان عضویت در این کلیسا بالا می باشد، اما این لزوماً بە معنای این نیست که دین نقش برجسته ای در زندگی همە مردم ایفا می کند. ارقام بطور مثال نشان می دهد کە تنها دوازدە فیصد از نارویجی ها اضافه تر ازیکبار در ماه به کلیسا می روند. ۳۷ درصد می گویند کە هرگز به کلیسا نمی روند. با این حال کلیسا هنوز هم برای بسیاری از شهروندان در رابطە با مراسمی مانند غسل تعمید، تجدید عهد دینی، عروسی، خاکسپاری و همچنین کریسمس، دارای اهمیت می باشد.

جوامع مختلف مذهبی برای پیشبرد فعالیت های خویش از جانب دولت پول دریافت میکنند

جوامع دیگر مذهبی و اعتقادی می توانند از جانب دولت و شهرداری کمک اقتصادی دریافت نمایند. جوامع دیگر مذهبی و اعتقادی برابر به اندازه کلیسای ناروی در مقابل هر یک از اعضای خویش حمایت مالی دریافت می کند.

ناروی یک جامعە چند فرهنگی و سکولار می باش

Moské Ei kyrkje Shiva

کشور ناروی در حدود ۱۰۰۰ سال پیش عیسوی شد و پس از اصلاحات در سالهای ۱۵۰۰، عیسویت لوتری (پروتستانت) مذهب غالب در ناروی بودە است.

ارویجی ها در گذشته اجازه ترک عضویت کلیسای دولتی را نداشتند و برای اولین بار در سال ۱۸۵۰ ادیان دیگرغیرعیسوی در ناروی اجازە فعالیت را یافتند.

جامعه امروز بە طور فزایندە ای در حال سکولار شدن است. بە این معناست که اهمیت دین هم برای افراد و هم هنگام تدوین قوانین کشور نسبت به گذشته کمتر شده است.

گروه های مذهبی و اعتقادی مختلف در ناروی

حدود ۲۵ فیصد از مردم عضو کلیسای دولتی نیستند. نزدیک بە نیمی از اینها عضو جامعە های دیگر مذهبی یا اعتقادی می باشند، در حالی که نیمی دیگر عضو هیچ کدام از این جوامع مذهبی نمی باشند.

آنهایکه پیرو جامعە های مذهبی یا اعتقادی خارج از کلیسای ناروی می باشند، به شکل زیر تقسیم بندی می شوند:

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

واقعیت ها

کلیسای ملی

  • کلیسا ناروی، کلیسای ملی می باشد. این کلیسا بزرگترین جامعه مذهبی در ناروی است و مسیحی لوتیران پروتستانت را ترویج می کند. کلیسا دولتی عبارت از یک مجموعه می باشد که در قانون کشور جا داده شده و توسط حکومت مدیریت می گردد.
  • در گذشته کلیسای ناروی یک کلیسای دولتی بود.
  • از 21 می 2012 ناروی دیگر یک دین دولتی ندارد.