تاریخ، جغرافیا و سبک زندگی

مذهب و عقاید در نروژ

Religiøse symboler

در نروژ آزادی کامل مذهبی وجود دارد. این بدین معنی می باشد که افراد می توانند بدون هراس از تعقیب یا مجازات، مناسک دینی خویش را بجا آورند. این همچنین بدین معنی می باشد کە هر فردی در انتخاب مذهب خویش آزاد می باشد. به همان اندازە هم مهم می باشد کە هر فردی در نروژ آزاد می باشد کە پیرو هیچ مذهبی نباشد.

بزرگترین جامعە مذهبی در نروژ کلیسای نروژ می باشد كه‌ یك كلیسای ملی می باشد. این كلیسا در اصل شامل همه‌ می باشد و‌ بر أساس غسل تعمید كودكان و آنهایی كه‌ از عضویت خارج نمی شوند، می باشد. حدود ٧٥ درصد جمعیت نروژ عضو این كلیسا می باشند. اگر چە میزان عضویت در این کلیسا بالا می باشد، اما این لزوما بە این معنا نیست که دین نقش برجسته ای در زندگی همە مردم ایفا می کند. آمار برای نمونە نشان می دهد کە تنها دوازدە درصد از نروژی ها بیش از یکبار در ماه به کلیسا می روند. ٣٧ درصد می گویند کە هرگز به کلیسا نمی روند. با این حال کلیسا هنوز هم برای بسیاری از شهروندان در رابطە با مراسمی مانند غسل تعمید، تجدید عهد دینی، عروسی، خاکسپاری و همچنین کریسمس، دارای اهمیت می باشد.

جوامع مختلف مذهبی از جانب دولت حمایت مالی می شوند.

جوامع مذهبی و عقایدی می توانند از جانب دولت و شهرداری کمک اقتصادی دریافت نمایند. جوامع مذهبی و عقایدی به‌ رسمیت شناخته‌ شده‌ به همان اندازه کلیسای نروژ در تناسب با تعداد اعضای خویش كمك مالی دریافت می کنند.

نروژ یک جامعە چند فرهنگی و سکولار می باشد

Moské Ei kyrkje Shiva

کشور نروژ حدود ١٠٠٠ سال پیش مسیحی شد و پس از إصلاحات مذهبی در سالهای ١٥٠٠، مسیحیت لوتری (پروتستان) مذهب غالب در نروژ بودە است.

نروژی ها در گذشته اجازه ترک کلیسای دولتی را نداشتند و در حدود سال ١٨٥٠ بود كه‌ مذاهب دیگر غیرمسیحی اجازە سازماندهی را در نروژ یافتند.

جامعه امروز بە طور فزایندە ای سکولار شدە است. این بە این معناست که اهمیت دین هم برای جامعه‌ و هم هنگام تدوین قوانین کشور نسبت به گذشته کمتر شده است.

گروه های مذهبی و عقایدی مختلف در نروژ

حدود ٢٥ درصد جمعیت نروژ عضو کلیسای مردمی نیستند. نزدیک بە نیمی از اینها عضو جوامع دیگر مذهبی یا عقایدی می باشند، در حالی که نیمی دیگر عضو هیچ کدام از این جوامع مذهبی نمی باشند.

پیروان جوامع مذهبی وعقایدی خارج از کلیسای نروژ به شکل زیر تقسیم بندی می شوند:

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

آمار

کلیسای ملی

  • کلیسای نروژ یک کلیسای مردمی یا ملی می باشد. این کلیسا بزرگرترین جامعە مذهبی در نروژ می باشد و پیرو مذهب مسیحی لوتری ¬ پروتستان می باشد.
  • در گذشتە کلیسای نروژ کلیسای دولتی بود.
  • نروژ حالا هیچگونه‌ مذهب دولتی ندارد.