သမိုင္း ပထဝီ ႏွင့္ စားေသာက္ေနထိုင္ပံု

ေနာ္ေဝ႐ွိ ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ အယူဝါဒမ်ား

Religiøse symboler

ႏိုင္ငံေတာ္ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းတခု သတ္မတ္ထား႐ွိသည့္တိုင္ ေနာ္ေဝတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈ အျပည့္အဝ႐ွိသည္။ မည္သူမဆို မိမိကိုးကြယ္ေသာဘာသာေၾကာင့္ အျပစ္႐ွာဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရမည္ကို ေၾကာက္စရာမလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္က်င့္ႀကံခြင့္ ႐ွိသည္။ မည္သူမဆို မိမိကိုးကြယ္လိုရာဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ခြင့္လည္း႐ွိသည္။ အလားတူအေရးပါသည္မွာ မည္သည့္ဘာသာကိုမွ မကိုးကြယ္ဘဲေနရန္လည္း ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။

ေနာ္ေဝတြင္ ဘာသာဝင္အင္အားအမ်ားဆံုးမွာ ေနာ္ေဝဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၈ဝ% ခန္႔မွာ ၎၏ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဖြဲ႔ဝင္ရာႏႈန္းျမင့္မားေနေစကာမူ ေနရာတိုင္းတြင္ ဘာသာေရးကို မျဖစ္မေန ေ႐ွ႕တန္းတင္ၾကသည္ မဟုတ္ေပ။ စာရင္းဇယားမ်ားအရ တလတႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းတက္သူ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၂% မွ်သာ႐ွိသည္။ ၃၇% ခန္႔က ဘုရားေက်ာင္းကို လံုးဝမသြားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ခရစၥမတ္စ္ကာလတြင္းမွ်သာမက ေရႏွစ္/ေရဖ်န္း မဂၤလာခံယူရန္၊ တင္းျပည့္ဘာသာခံယူရန္၊ လက္ထပ္ရန္ ႏွင့္ ဈာပနပြဲ က်င္းပရန္တို႔အတြက္ အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။

ဘာသာေရးအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ ပံ့ပိုးေငြ ရ႐ွိၾကသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ အယူဝါဒေရးရာ ဂိုဏ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႃမိႈ႕နယ္တို႔မွ ေထာက္ပံ့ေငါရ႐ွိႏိုင္သည္။ အသိအမွတ္ႁပႈထားေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ အယူဝါဒေရးရာ ဂိုဏ္းမ်ားသည္ ဂိုဏ္းဝင္အေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံေတာ္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းရ႐ွိသည့္ အခ်ဳိးအစားအတိုင္း အခ်ဳိးက်ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရ႐ွိၾကသည္။

ေနာ္ေဝသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံု႐ွိၿပီး ဘာသာေရးၾသဇာမလႊမ္းေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

Moské Kirke Shiva
ေနာ္ေဝသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝဝ ခန္႔ကစၿပီး ခရစ္ယန္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၆ ရာစုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးေခတ္ကတည္းက ‘‘လူသာရန္ (Lutheran)’’ ခရစ္ယန္ဂိုဏ္း (ပ႐ိုတက္စတင့္ ဂိုဏ္း) သည္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလ်က္႐ွိခဲ့ေသာ ဘာသာေရးျဖစ္သည္။
ေ႐ွးအခါက ႏိုင္ငံေတာ္ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း၏ ဂိုဏ္းဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းကို ခြင့္မႁပႈခဲ့ဘဲ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တရာခန္႔မွ အစႁပႈကာ ေနာ္ေဝတြင္ ခရစ္ယန္မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာဝင္မ်ားကို အသင္းဖြဲ႔ခြင့္ႁပႈခဲ့သည္။
ယခုေခတ္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဘာသာေရးၾသဇာလႊမ္းမႈ ကင္းသထက္ကင္းလာေနသည္။ လူတိုင္းအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႁပႈရာတြင္ပါ ဘာသာေရးသည္ ယခင္ကေလာက္ အေရးမပါေတာ့ေပ။

ေနာ္ေဝ႐ွိ ဘာသာေရးႏွင့္ အယူဝါဒဂိုဏ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၂ဝ% သည္ ျပည္သူ႔ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း၏ ဂိုဏ္းဝင္မ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ယင္းတို႔အနက္ ထက္ဝက္မွာ အျခား ဘာသာေရးႏွင့္ အယူဝါဒဂိုဏ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ဂိုဏ္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္တဝက္မွာ မည္သည့္ဂိုဏ္းဝင္မွ် မဟုတ္ၾကေပ။
ေနာ္ေဝဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ ျပည္သူ ၁ဝ% ျဖစ္သည့္ အျခား ဘာသာေရးႏွင့္ အယူဝါဒဂိုဏ္းဝင္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားႏိုင္သည္ …

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

အခ်က္အလက္

ျပည္သူ႕ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း

  • ေနာ္ေဝ႐ွိ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း (ခ်ာ့ခ်္) သည္ ျပည္သူ႕ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတြင္ ကိုးကြယ္သူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လူသာရန္ပ႐ိုတက္စတင့္ ခရစ္ယန္ဘာသာကို က်င့္ႀကံသည္။
  • ယခင္ကမူ ေနာ္ေဝတြင္ ေနာ္ေဝ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
  • ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔မွစၿပီး ေနာ္ေဝတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာတရား မထား႐ွိေတာ့ေပ။