Historia, gjeografia dhe mënyra e jetesës

Fetë dhe botëkuptimet jetësore në Norvegji

Religiøse symboler

Edhe pse Norvegjia ka një kishë kombëtare, ëgziston liria e plotë e religjionit. Kjo do të thotë se secili mund të praktikoj fenë e tij, pa pasur nevojë të frikësohet se mund të përndjekjet ose dënohet për këtë. Kjo gjithashtu do të thotë se, çdo individ është i lirë të vendosë se cilit religjion ai don ti takojë. Po aq e rëndësishme është që çdo individ është gjithashtu i lirë të zgjedhë që mos t`i përkas anjë religjioni.

Komuniteti më i madh fetar në Norvegji është Kisha norvegjeze. Rreth 70 për qind e popullatës janë anëtarë këtu. Edhe pse shkalla e anëtarësisë është e lartë, kjo nuk do të thotë se feja është një aspekt i rëndësishëm në jetën e gjithsecilit. Statistikat tregojnë, për shembull, se vetëm dymbëdhjetë për qind e norvegjezëve shkojnë në kishë më shumë se një herë në muaj. 37 për qind thonë se, ata kurrë nuk shkojnë në kishë. Por kisha është ende e rëndësishme për shumicën e popullatës për ceremoni si pagëzimet, konfirmimet, martesat dhe varrimet, si dhe për krishtlindje.

Komunitetet e ndryshme fetare marrin para prej shtetit për veprimtarinë e tyre

Komunitetet fetare dhe të botëkuptimeve jetësore, mund të marrin ndihmë ekonomike nga shteti dhe komuna. Komunitetet e pranuara fetare dhe të botëkuptimeve jetësore, marrin mbështetje ekonomike për secilin anëtarë të tyre, sikurse merr edhe Kisha norvegjeze.

Norvegjia është një shoqëri shumë kulturore dhe laike

Moské Kirke Shiva
Norvegjia u bë krishtere para rreth 1000 viteve. Që prej reformimit, në shekullin e 15-të, krishterimi Luterian (protestantizëm), ka qenë religjioni që ka dominuar në Norvegji.
Më parë ishte e ndaluar për norvegjezët të tërhiqen nga kisha shtetërore, dhe për herë të parë, rreth vitit 1850, lejohet për komunitetet fetare jo-krishtere të organizohen në Norvegji.
Sot, shoqëria është bërë gjithnjë e më laike. Kjo do të thotë që feja ka më pak rëndësi në shoqëri se më parë, si në mesin e individëve si dhe atëherë, kur ligjet kombëtare duhet të formulohen.

Religjionet e ndryshme dhe grupet e botëkuptimeve jetësore në Norvegji

Rreth 30 për qind e popullsisë në Norvegji nuk janë anëtarë të Kishës kombëtare. Rreth gjysma e këtyre janë pjesëtarë të komuniteteve të tjera fetare apo të botëkuptimeve jetësore, ndërsa gjysma tjetër nuk është anëtar e ndonjë komuniteti të tillë.
Ata që i takojnë komuniteteve fetare dhe botëkuptimeve jetësore jashtë kishës norvegjeze, janë të shpërndarë si vijon:

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

Faktet

Kisha popullore

  • Kisha norvegjeze është një kishë kombëtare. Ky është komuniteti më i madh fetar në Norvegji, dhe praktikon krishterimin Luterian-protestant.
  • Më parë, kisha norvegjeze ishte kishë shtetërore në Norvegji.
  • Norvegjia nuk ka më asnjë religjion shtetëror.