ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการดำเนินชีวิต

ศาสนาและความศรัทธาในนอร์เวย์

Religiøse symboler

แม้ว่านอร์เวย์มีโบสถ์ประจำรัฐ แต่ก็มีความเสรีภาพทางด้านศาสนา ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถปฏิบัติศาสนกิจของตนโดยไม่ต้องกลัวการกลั่นแกล้งหรือการลงโทษ และยังหมายความว่าแต่ละคนมีอิสระในการเลือกศาสนาที่พวกเขาต้องการปฏิบัติ สิ่งสำคัญเทียบเท่าคือแต่ละคนยังมีอิสระในการไม่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางศาสนา

ความเชื่อทางศาสนาของชุมชน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนอร์เวย์ คือ คริสตจักรนอร์เวย์ ซึ่งเป็นโบสถ์ของรัฐ กล่าวได้ว่า โดยทั่วไปครอบคลุมถึงทุกคนรวมทั้งเด็กที่เข้าร่วมพิธีล้างบาป และคนที่ไม่ได้ขอออกจากการเป็นคริสต์ศาสนิกชน มีประชากรประมาณ 70 % ที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรนอร์เวย์ ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์จำนวนสมาชิกจะสูง แต่ไม่ได้หมายความว่า ศาสนาจะมีบทบาทสำคัญในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น จะอย่างไรก็ตาม คริสตจักรยังคงมีความสำคัญสำหรับประชาชนผู้พักอาศัยในการทำพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีล้างบาป พิธีศีลมหาสนิท พิธีแต่งงาน และพิธีฝังศพ รวมทั้งวันคริสต์มาส

ชุมชนทางศาสนาที่แตกต่างกันจะได้รับเงินจากรัฐบาล

ชุมชนทางจิตวิญญาณและศาสนาสามารถได้รับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากเทศบาลและรัฐบาลของรัฐนั้น ชุมชนทางจิตวิญญาณและศาสนาอย่างเป็นทางการได้รับเงินได้มากสำหรับสมาชิกแต่ละคนเท่ากับโบสถ์แห่งนอร์เวย์

นอร์เวย์เป็นสังคมหลากหลายวัฒนธรรมและไม่เกี่ยวกับศาสนา

Moské Kirke Shiva
ศาสนาคริสต์ถูกกล่าวถึงในนอร์เวย์เมื่อประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมา และตั้งแต่การปฏิรูปในศตวรรษที่ 16 ศาสนาคริสต์นิยายลูเธอราน (นิกายโปรแตสแตนท์) ก็เป็นศาสนาหลักในนอร์เวย์
ในอดีต ชาวนอร์เวย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโบสถ์ของรัฐและนี่เป็นเพียงประมาณ 100 ปีที่ผ่านมาที่เป็นกฎหมายเพื่อจัดการชุมชนที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ในนอร์เวย์
สังคมในวันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่าศาสนามีความสำคัญในสังคมน้อยกว่าในอดีตในตัวบุคคลและเมื่อมีการร่างกฎหมายของประเทศ

กลุ่มทางจิตวิญญาณและศาสนาที่แตกต่างกันในนอร์เวย์

ประมาณ 30% ของประชากรนอร์เวย์ไม่ได้เป็นสมาชิกโบสถ์ของรัฐ ประมาณครึ่งหนึ่งของคนเหล่านั้นเป็นสมาชิกของชุมชนทางจิตวิญญาณและศาสนาอื่น ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเหล่านั้น
10% ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มทางจิตวิญญาณและศาสนานอกโบสถ์แห่งนอร์เวย์แยกได้ดังต่อไปนี้:

ข้อเท็จจริง

โบสถ์ของรัฐ

  • โบสถ์ของชาวนอร์เวย์เป็นโบสถ์ของรัฐ มีการปฏิบัติตามศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ลูเธอแรน (luthersk-protestantisk) และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศนอร์เวย์
  • แต่ก่อนคริสตจักรนอร์เวย์เป็นโบสถ์ของรัฐในประเทศนอร์เวย์
  • ปัจจุบันประเทศนอร์เวย์ไม่มีศาสนาของรัฐ