ታሪኽ፣ ጂኦግራፍን ኣነባብራን

ሃይማኖታትን ሃይማኖት ዘይብሎምን ኣብ ኖርወይ

Religiøse symboler

ዋላ ኳ ኖርወይ ህዝባዊ ቤተ ክርስትያን ይሃልዋ ደኣ እምበር ምሉእ ናጽነት ሃይማኖት እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ዝኾነ ሰብ ብሃይማኖቱ ክህደን ከይፈርሐ ወይ ክቕጻዕ ከይፈርሐ ክኽተል ይኽእል። እዚ ማለት ነፍስወከፍ ውልቀሰብ ነጻ ኮይኑ ዝደለዮ ሃይማኖት ክመርጽ ክውስን ይኽእል። ነፍስወከፍ ውልቀሰብ ውን ሃይማኖት ኣይደልን እየ ኢሉ ነጻ ኮይኑ ክመርጽ ማዕረ ኣገዳስነት ኣለዎ።

ዝዓበየ እምነታዊት ማሕበር ኣብ ኖርወይ ቤተክርስትያን ኖርወይ እያ። ከባቢ 75 ሚእታዊት ህዝቢ ኖርወይ ኣባልነቶም ኣብዚ እዩ።ሽሕ ኳ ሚእታዊት ኣባልነት ልዑል ይኹን ሃይማኖት ኣብ ሂወት ኩላቶም ዓቢ ተራ ይጻወት ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት ብመሰረት ስታቲስቲክስ 12 ሚእታዊት ኖርወጃውያን ጥራሕ እዮም ወርሓዊ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ቤተክርስትያን ዝመላለሱ። 37 ሚእታዊት ብጭራሱ ቤተክርስትያን ኣይመላለሱን እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ንመብዛሕትኦም ተቐማጦ ኣብ ጽንብላት ከም ጥምቀት፣ኮንፊርማሹን፣ መርዓን ቀብሪን ከምኡውን ልደት ቤተክርስትያን ኣገዳስነት ኣለዎ።

እተን ዝተፈላለያ እምነታዊ ማሕበራት ካብ መንግስቲ መካየዲ ገንዘብ ይወሃበን እዩ።

እምነታዊን መንፈሳዊን ማሕበራት ብ መንግስትን ኮሙነን መንግስታዊ ደገፍ ክወሃበን ይኽእል።ቅቡላት እምነታዊን መንፈሳዊን ማሕበራት ንነፍስ ወከፍ ኣባል ማዕረ ቤተክርስትያን ኖርወይ ደገፍ ይወሃበን።

ኖርወይ ብዙሕ ባህልታትን ካብ ሃይማኖት ነጻ ዝኾነ ምሕደራ ዘለዋ ሃገር።

Moské Ei kyrkje Shiva

ኖርወይ ከባቢ 1000 ዓመታት ይገብር ክርስትያን ኮይና፣ ድሕሪ ሪፎርመሽን 16 ክፍለዘመን ሉተራዊ ክርስትና (ከኒሻ) እዩ ዓብላሊ ሃይማኖት ኮይኑ ኣብ ኖርወይ።

ቀደም ኖርወጃውያን ካብ መንግስታዊ ቤተክርስትያን ኣባልነት ክስርዙ ኣይፍቀደሎምን እዩ ኔሩ፣ ከባቢ 1850 እዮም ኣብ ዘይክርስትያናውያን ማሕበራት ክጥርነፉ ጀሚሮም ኣብ ኖርወይ።

ኣብዚ እዋን እዚ ሕብረተሰብ ዝያዳ ዘይሃይማኖታዊ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ።እዚ ማለት ተራ ሃይማኖት ካብ ቅድም ኣብ ሕብረተሰብ ንኢሱ ኣሎ፣ ንውልቀሰባት ኮነ ሕግታት ሃገር ክቕረጽ ከሎ።

ዝተፈላለያ እምነታዊን መንፈሳዊን ጉጅለታት ኣብ ኖርወይ

ከባቢ 30 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኖርወይ ኣባላት ናይ ህዝባዊት ቤተክርስትያን ኣይኮኑን። ከባቢ ፍርቂ ናይዚኦም ከኣ ኣባላት ናይ ካልኦት እምነታዊ ወይ መንፈሳዊ ማሕበራት እዮም፣ እቶም ዝተረፉ ፍርቂ ግን ኣባላት ናይ ከምዚ ዓይነት ማሕበራት ኣይኮኑን።

ካብ ቤተክርስትያን ኖርወይ ወጻኢ ኣባላት እምነታዊን መንፈሳዊን ማሕበራት ዝኾኑ ሰባት ኣከፋፍሎኦም ከምዚ ይመስል

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

ጭብጢ

ህዝባዊ ቤተክርስትያን

  • ቤተ ክርስትያን ኖርወይ ህዝባዊ ቤተክርስትያን እዩ፣ ኣብ ኖርወይ እቲ ዝዓበየ ሃይማኖት እዩ። እምነቶም ከኣ ሉተራናውያን- ፕሮቴስታንት ክርስትያን እዩ።
  • ቀደም ኣዚ ኖርወጂያን ቤተ ክርስትያን መንግስታዊ እዩ ነይሩ።
  • ኖርወይ ካብ 21 ግንቦት 2012 ጀሚሩ መንግስታዊ ሃይማኖት ዝበሃል የብላን።