Historie, geografi og levesett

Bosetting og befolkning i Norge

  • Det bor over fem millioner mennesker i Norge.
  • Nesten 75 prosent av innbyggerne bor langs kysten.
  • Omtrent halvparten av befolkningen bor på Østlandet.
  • Rundt 17 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn (innvandrere og norskfødte barn av innvandrere). Oslo og Drammen er de byene i Norge med størst prosentandel innbyggere med innvandrerbakgrunn.
  • Les mer informasjon om befolkningen i Norge her:
    www.ssb.no

Fakta

Samene

Norge har en urbefolkning som heter samer, og samene er den befolkningsgruppen som har bodd lengst i Norge. Det bor mellom 40 000 og 50 000 samer i Norge. Det bor også rundt 50 000 samer til sammen i Sverige, Finland og Russland.

Samene har sitt eget språk – samisk. Det fins flere forskjellige samiske språk.

Samene har siden 1989 hatt sitt eget sameting. På Sametinget blir saker som gjelder spesielt for den samiske befolkningen, diskutert. Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen i Norge en politisk representasjon og medvirkning. Sametingets myndighet er regulert i Sameloven. Norsk lov gjelder også for den samiske befolkningen som for alle andre som oppholder seg i Norge.
Det avholdes sametingsvalg hvert fjerde år, samtidig som det er stortingsvalg.