Historie, geografi og levesett

Bosetting og befolkning i Norge

  • Det bor over fem millioner mennesker i Norge.
  • Nesten 75 prosent av innbyggerne bor langs kysten.
  • Omtrent halvparten av befolkningen bor på Østlandet.
  • Rundt 17 prosent (2018) av befolkningen har innvandrerbakgrunn (innvandrere og norskfødte barn av innvandrere). Oslo og Drammen er de byene i Norge med størst prosentandel innbyggere med innvandrerbakgrunn.
  • Les mer informasjon om befolkningen i Norge her:
    www.ssb.no

Fakta

Samene

Norge har en urbefolkning som heter samer, og samene er den befolkningsgruppen som har bodd lengst i Norge. Det bor mellom 40 000 og 50 000 samer i Norge. Det bor også rundt 50 000 samer til sammen i Sverige, Finland og Russland.

Samene har sitt eget språk – samisk. Det fins flere forskjellige samiske språk.

Samene har siden 1989 hatt sitt eget sameting. På Sametinget blir saker som gjelder spesielt for den samiske befolkningen, diskutert. Men norsk lov gjelder også for den samiske befolkningen som for alle andre som oppholder seg i Norge.