تاریخ، جغرافیا و روش زندگی

نفوس ناروی و توزیع آن

  • بیشتراز پنج میلیون نفر در ناروی زندگی می کنند.
  • نزدیک بە 75 فیصد نفوس کشور درامتداد ساحل زندگی می کنند.
  • حدود نیمی از جمعیت در شرق کشور زندگی می کنند.
  • در حدود هفده فیصد جمعیت دارای پیشینه مهاجرتی می باشند (مهاجرین و فرزندان مهاجرینی کە در ناروی بە دنیا آمدە اند). شهرهای اسلو و درامِّن در ناروی بالاترین درصد جمعیت با دارای پیشینە مهاجرتی را دارند.
  • برای دریافت معلومات بیشتر در مورد نفوس ناروی اینجا به سایت زیر مراجعه کنید:
    www.ssb.no

واقعیت ها

سامی

ناروی دارای یک مردم بومی است که به نام سامی یاد می شود و سامی ها قدیمی ترین مردمان ناروی محسوب می شوند. نفوس سامی ها در ناروی بین ۴۰۰۰۰ تا۵۰۰۰۰ می باشد. در مجموع همچنین در حدود ۵۰۰۰۰ سامی در کشورهای سویدن، فنلند و روسیه زندگی می کنند.

سامی ها از خود لسان دارند که بە نام زبان سامی یاد میشود. چندین نوع زبان مختلف سامی وجود دارد.
سامی ها از سال ۱۹۸۹ بە بعد دارای پارلمان مستقل بودە اند. در پارلمان سامی ها مسائل خاص که مربوط به جمعیت سامی میشود مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. پارلمان سامی ها جهت فراهم نمودن نمایندگی سیاسی و اشتراک در تصمیمگیری برای سامی ها در ناروی ایجاد شد. صلاحیت پارلمان سامی ها توسط قانون سامی ها تنظیم شده است. قانون ناروی همان گونە کە شامل تمام ساکنین ناروی می گردد، مربوط سامی ها نیز می باشد.
در هر چهار سال یک بار همزمان با انتخابات پارلمانی کشور انتخابات پارلمانی سامی ها نیز برگزار میشود.