تاریخ، جغرافیا و سبک زندگی

جمعیت نروژ و توزیع آن

  • در حدود پنج میلیون نفر در نروژ زندگی می کنند.
  • نزدیک بە ٧٥ درصد جمعیت در امتداد ساحل زندگی می کنند.
  • حدود نیمی از جمعیت در شرق کشور زندگی می کنند.
  • در حدود ١٧ درصد جمعیت دارای پیشینه مهاجرتی می باشند (مهاجرین و فرزندان مهاجرینی کە در نروژ بە دنیا آمدە اند). شهرهای اسلو و درامن در نروژ بالاترین درصد جمعیت با دارای پیشینە مهاجرتی را دارند.
  • اطلاعات بیشتر در مورد جمعیت نروژ را در اینجا بخوانید: www.ssb.no

آمار

سامی ها

نروژ دارای یک جمعیت بومی بە نام سامی می باشد و سامی ها جمعیتی می باشند کە برای طولانی ترین مدت در نروژ زندگی نموده اند. جمعیت سامی ها در نروژ بین 40 000 تا 50 000 می باشد. روی هم در حدود 50 000 سامی هم در کشورهای سوئد، فنلند و روسیه زندگی می کنند. سامی ها دارای زبان خویش بە نام سامی می باشند. چندین نوع زبان مختلف سامی وجود دارند.

سامی ها از سال 1989 بە بعد دارای پارلمان خود بودە اند. در پارلمان سامی ها مسائل خاص جمعیت سامی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. اما قانون نروژ همان گونە کە شامل کلیە ساکنین نروژ می گردد، شامل سامی ها هم می شود.