Historie, geografi og levesett

Busetnad og befolkning i Noreg

  • Det bur litt over fem millionar menneske i Noreg.
  • Nesten 75 prosent av innbyggjarane bur langs kysten.
  • Omtrent halvparten av befolkninga bur på Austlandet.
  • Rundt 17 prosent av befolkninga har innvandrarbakgrunn (innvandrarar og norskfødde barn av innvandrarar). Oslo og Drammen er dei byane i Noreg med størst prosentdel innbyggjarar med innvandrarbakgrunn.
  • Les meir om befolkninga i Noreg her:
    www.ssb.no

Fakta

Samane

Noreg har eit urfolk som heter samar, og samane er den befolkningsgruppa som har budd lengst i Noreg. Det bur mellom 40 000 og 50 000 samar i Noreg. Det bur også rundt 50 000 samar til saman i Sverige, Finland og Russland.

Samane har sitt eige språk – samisk. Det finst fleire forskjellige samiske språk.

Samane har sidan 1989 hatt sitt eige sameting. På Sametinget blir saker som gjeld spesielt for den samiske befolkninga, diskuterte. Sametinget vart oppretta for å sikre den samiske befolkninga i Noreg ein politisk representasjon og medverknad. Makta til Sametinget er regulert i samelova. Men norsk lov gjeld også for den samiske befolkninga som for alle andre som oppheld seg i Noreg.

Det er sametingsval kvart fjerde år, samtidig som det er stortingsval.