Lịch sử, địa lý và cách sống

Định cư và dân số tại Na uy

  • Hiện có trên năm triệu người cư ngụ tại
    Na uy.
  • Gần 75% dân chúng sống dọc theo duyên hải.
  • Khoảng phân nửa dân số cư ngụ tại miền Đông.
  • Khoảng 17% dân số có nguồn gốc ngoại kiều (ngoại kiều và con của ngoại kiều sinh ra ở Na uy). Oslo và Drammen là hai thành phố tại Na uy có tỷ lệ cao nhất về cư dân có nguồn gốc ngoại kiều.
  • Đọc thêm thông tin về dân chúng tại Na uy trên trang web này: www.ssb.no

Sự kiện

Dân tộc thiểu số samer

Na uy có một thổ dân với tên gọi là người samer. Người samer là nhóm dân cư ngụ lâu đời nhất tại Na uy. Có khoảng 40 000 đến 50 000 người samer tại Na uy. Cũng có khoảng 50 000 người samer cư ngụ tại các nước Thuỵ điển, Phần lan và Nga. Người samer có ngôn ngữ riêng – tiếng samisk. Có nhiều tiếng samisk khác nhau.

Kể từ năm 1989 người samer có nghị viện riêng (Sameting). Tại nghị viện, các việc liên quan đặc biệt đến dân tộc samer được bàn thảo. Nhưng luật pháp Na uy áp dụng với người samer cũng giống như đối với mọi sắc dân khác cư ngụ tại Na uy.