دولت فدرالی، شاروالی نواحی و شاروالی ها

دولت فدرالی، شاروالی نواحی و شاروالی ها

در ناروی ۱۱ ولایت و ۳۵۶ کمون و یا مراکز اداری وجود دارد. (اوسلو هم یک کمون یا شهرداری و هم یک ولایت بشمار میرود.

ولایت ها و شهرداری ها و یا کمون ها هم مناطق جغرافیایی و هم واحد های اداری مستقل سیاسی می باشند. باوجود اینکه دولت بسیاری از تصامیم را می گیرد، اما با این هم مقامات ولایتها و شهرداری ها نیز در بعضی موارد حق تصمیم گیری را دارند. دولت همچنین برای ولایات و شهرداری ها چهارچوب تعیین می کند. دولت در مورد کل كشور تصمیم گیری می کند، در حالی کە مقامات ولایت ها و شهرداری ها فقط در سطح محل تصمیم می گیرند.

مدیریت اداری و سیاسی

دولت، ولایت ها و شهرداری ها توسط سیاستمداران منتخب از طرف مردم اداره می شوند.به معنی این کە سیاستمدارن مسائل گوناگونی را مورد بحث قرار می دهند و تصمیم می گیرند کە کدام سیاستی را در مورد این مسائل اتخاذ نمایند. اما بروکراتها یعنی کارمندان دولت، ولایات و شهرداری ها هستند کە سیاست های اتخاذ شدە را عملی میکنند.

واقعیت ها

مثال های مسئولیت های حکومت فدرالی

 • پالیسی خارجی
 • شفاخانه ها
 • قوانین
 • نصاب تعلیمی مکاتب

مثال مسئولیت های شهر ستان ها

 • تحصیلات فرا ثانوی
 • جاده های شرستان

مثال مسئولیت های شاروالی:

 • تحصیلات ابتدایی و متوسطه
 • کودکستان ها
 • مواظبت افراد مسن
 • دور ساختن مواد باطله، آب و سیستم تشناب ها
 • سرک های شاروالی