دولت فدرالی، شاروالی نواحی و شاروالی ها

دولت فدرالی، شاروالی نواحی و شاروالی ها

در ناروی 19 نواحی و 428 شاروالی وجود دارد. نواحی و شاروالی ها هر دو ساحات جغرافیایی و نهادهایی هستند كه بطور سیاسی اداره می گردند. اگر چه دولت فدرالی بسیاری از تصمیم ها را می گیرد ولی هر دو شاروالی نواحی و شاروالی ها دارای یك تعداد حقوق صلاحیت تصمیم گیری در بعضی ساحات هستند. دولت فدرالی برای نواحی و شاروالی ها چهارچوكات كاری را فراهم می كند. دولت فدرالی تمام كشور را اداره می كند و نواحی و شاروالی ها سیاست محلی را اداره می كنند.

كنترول اداری و سیاسی

دولت فدرالی، نواحی و شاروالی ها توسط سیاستمداران منتخب مردم اداره می گردند.

واقعیت ها

مثال های مسئولیت های حکومت فدرالی

 • پالیسی خارجی
 • شفاخانه ها
 • قوانین
 • نصاب تعلیمی مکاتب

مثال مسئولیت های شهر ستان ها

 • تحصیلات فرا ثانوی
 • جاده های شرستان

مثال مسئولیت های شاروالی:

 • تحصیلات ابتدایی و متوسطه
 • کودکستان ها
 • مواظبت افراد مسن
 • دور ساختن مواد باطله، آب و سیستم تشناب ها
 • سرک های شاروالی

حل تمرین