دولت، استانداری ها و شهرداری ها

دولت، استانداری ها و شهرداری ها

نروژ دارای ١١ استان و ٣٥٦ شهرداری می باشد. (اسلو هم یك شهرداری و هم یك استان می باشد).

استان ها و شهرداری ها هم مناطق جغرافیایی و هم واحد های اداری مستقل سیاسی می باشند. هر چند کە دولت بسیاری از تصمیم ها را می گیرد اما استان ها و شهرداری ها در برخی از قضایا حق تصمیم گیری مستقل دارند. دولت همچنین برای استان ها و شهرداری ها چارچوب تعیین می کند. دولت در مورد تمام كشور تصمیم گیری می کند، در حالی کە استانداری ها و شهرداری ها صرفا تصمیمات محلی می گیرند.

مدیریت اداری و سیاسی

دولت، استانداری ها و شهرداری ها توسط سیاستمداران منتخب از طرف مردم اداره می شوند. این بدین معنی می باشد کە سیاستگذاران مسائل گوناگونی را مورد بحث قرار می دهند و تصمیم می گیرند کە چه‌ سیاستی را در مورد این مسائل اتخاذ نمایند. اما بروکرات ها – کارمندان دولت، استانداری ها و شهرداری ها هستند کە سیاست های اتخاذ شدە را بە اجرا در می آورند.

آمار

اینها برخی از مسئولیتهای دولت می باشند:

 • سیاست خارجی
 • بیمارستان
 • قوانین
 • برنامە های آموزشی برای مدرسە

اینها برخی از مسئولیتهای استانداری می باشند:

 • آموزش متوسطە
 • جادە های استانی

اینها برخی از مسئولیتهای شهرداری می باشند:

 • مدرسە ابتدایی
 • مهد کودک
 • مراقبت از سالمندان
 • بازسازی، آب و فاضلاب
 • جادە های شهری