ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္

ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္

ေနာ္ေဝတြင္ တိုင္း ၁၉ တိုင္းႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္ ၄၂၉ ႃမိႈ႕နယ္ ႐ွိသည္။ တိုင္းမ်ားႏွင့္ႃမိႈ႕နယ္မ်ားသည္ ပထဝီအပိုင္းအျခားမ်ားျဖစ္သည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာအရ ပိုင္းျခားထားသည့္ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဆံုးျဖတ္သည္ကမ်ားသည့္တိုင္ေအာင္ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အခ်ဳိ႕႐ွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္တို႔အေပၚ စည္းကမ္းေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က တႏိုင္ငံလံုးကို ကိုင္တြယ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္တို႔က မိမိတို႔၏ နယ္ေျမအတြင္းသာ ကိုင္တြယ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္မ်ား ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္မ်ား ကို ျပည္သူကေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ကြပ္ကဲအုုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကိစၥရပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေဆြးေႏြးၿပီး က႑အသီးသီးတြင္ မည္သည့္မူဝါဒမ်ဳိး က်င့္သံုးသင့္သည္ကို ေဆြးေႏြၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္မွာ ဌာနဆိုင္ရာအရာ႐ွိမ်ား – ႏိုင္ငံေတာ္၊ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္မ်ား ႏွင့္ ႃမိႈ႕နယ္မ်ား႐ွိ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား – သာျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္

ဤသည္တို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က တာဝန္ယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ –

 • ႏိုင္ငံျခားေရး
 • ေဆးရံု
 • ဥပေဒမ်ား
 • ေက်ာင္းစာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္း

ဤသည္တို႔မွာ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နယ္က တာဝန္ယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ –

 • တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားေရး
 • ႏိုင္ငံတြင္း ကားလမ္းမႀကီးမ်ား

ဤသည္တို႔မွာ ္ႃမိႈ႕နယ္က တာဝန္ယူရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ –

 • အေျခခံပညာေက်ာင္း
 • ေန႔ကေလးထိန္းဌာန
 • သက္ႀကီး႐ြယ္အို ႁပႈစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး
 • ႁပႈျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႏွင့္ မိလႅာ
 • ႃမိႈ႕နယ္တြင္း ကားလမ္းမ်ား

ပုစ ၦာမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။