دولت، ولایتونه او ښاروالۍ

دولت، ولایتونه او ښاروالۍ

ناروې ۱۱ ولایتونه او ۳۵۶ ښاروالۍ (کمونونه) لري. (اوسلو هم یوه ښاروالي او هم یو ولایت دی.)

ولایتونه او ښاروالۍ هم جغرافیوي سیمې دي او هم خپلواکه اداري واحدونه دي. که څه هم ډیرې پرېکړې د دولت لخوا کېږي، خو ولایتونه او ښاروالۍ په یو لړ مسایلو کې خپلواکه دي. همدارنګه دولت د ولایتونو او ښاروالیو چوګاټ ټاکي. دولت د ټول هېواد په کچه او ولایتونه او ښاروالۍ په سیمه ییزه کچه پرېکړې کوي.

سیاسي او اداري مدیریت

دولت، ولایتونه او ښاروالۍ د خلکو لخوا د ټاکل شویو سیاستوالو لخوا اداره کېږي. یانې، سیاستوال د بېلابېلو مسایلو په هکله بحثونه کوي او پرېکړه کوي، چې په بېلابېلو ساحو کې باید کوم ډول سیاست پلي شي. خو، بیروکراتان – د دولت، ولایتونو او کمونونو کارکوونکي سیاست په عمل کې پلي کوي.

معلومات

لاندې د دولت د مسؤلیت ځینې ساحې دي:

  • روغتونونه
  • قوانین
  • د ښوونځیو تعلیمي نصاب

لاندې د ولایتونو د مسؤلیت ځینې ساحې دي:

  • ثانوي زده کړې
  • ولایتې سرکونه

لاندې د ښاروالیو د مسؤلیت ځینې ساحې دي:

  • لومړنی او منځنی ښوونځی
  • وړکتونونه
  • د زړو پالنه
  • تنظیفات، اوبه او کانالیزاسیون
  • د ښاروالیو سرکونه