รัฐบาลกลาง เทศบาลเขตปกครองและเทศบาลเมือง

รัฐบาลกลาง เทศบาลเขตปกครองและเทศบาลเมือง

ประเทศนอร์เวย์มี 11 เขตการปกครอง (fylker) และมี 356 เทศบาลเมือง (kommuner) (ออสโลเป็นทั้งเขตการปกครองและเป็นเทศบาลเมือง)

เขตการปกครองและเทศบาลเมืองมีการแบ่งเขตทั้งที่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และหน่วยงานการควบคุมทางการเมือง เทศบาลเขตการปกครอง และเทศบาลเมืองมีสิทธิที่จะตัดสินใจในบางเรื่องเอง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้รัฐบาลยังกำหนดขอบเขตการทำงานให้กับเทศบาลเขตการปกครอง และเทศบาลเมืองอีกด้วย รัฐบาลปกครองควบคุมทั่วทั้งประเทศ ในขณะที่เทศบาลเขตการปกครอง และเทศบาลเมือง ปกครองเฉพาะภายในท้องถิ่นของตนเอง

การควบคุมด้านบริหารและการเมือง

รัฐบาล เทศบาลเขตการปกครองและเทศบาลเมือง ถูกควบคุมโดยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน หมายความว่า นักการเมืองมีการอภิปรายหารือกันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ และตัดสินใจว่าจะมีนโยบายในการจัดการเรื่องเหล่านั้นอย่างไร แต่ข้าราชการ พนักงานของรัฐบาล เทศบาลเขตการปกครอง และเทศบาลเมือง จะเป็นผู้นำนโยบายเหล่านั้นไปปฏิบัติ

ข้อเท็จจริง

ตัวอย่างความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง:

 • นโยบายต่างประเทศ
 • โรงพยาบาล
 • กฎหมาย
 • หลักสูตรสำหรับโรงเรียน

ตัวอย่างความรับผิดชอบของเขตการปกครอง:

 • การศึกษาระดับมัธยมปลาย
 • ถนนเขตการปกครอง

ตัวอย่างความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง:

 • โรงเรียนประถมและมัธยม
 • โรงเรียนอนุบาล
 • การดูแลผู้สูงอายุ
 • การกำจัดขยะของเสีย น้ำ และสิ่งปฏิกูล
 • ถนนเทศบาลเมือง